Търгове

Заповед № РД-09-9/04.01.2017 г.

Дата на публикуване: 06.01.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД- 09-1491/21.12.2016 г.

Дата на публикуване: 22.12.2016

З А П О В Е Д № РД -09-1491 21.12.2016 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД- 09-1492/21.12.2016 г.

Дата на публикуване: 22.12.2016

З А П О В Е Д № РД -09-1492 21.12.2016 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, ал. 2 [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД- 09-1407/25.11.2016 г.

Дата на публикуване: 29.11.2016

На основание правомощията ми дадени с Решение № 401, взето с протокол № 12 от 04.11.2016г. на ОбС „Марица“, както [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1392/22.11.2016 г.

Дата на публикуване: 25.11.2016

На основание правомощията, дадени ми с Решение №401, взето с протокол №12/04.11.2016 г. на ОбС „Марица“ и във връзка с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-1292 02.11.2016 г.

Дата на публикуване: 04.11.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание правомощията ми, [...]

Цялата публикация...