Новини

Указания за предоставяне на помощ deminimis 2018 г. на регистрирани земеделски стопани по Наредба 3/1999 г., отглеждащи овце-майки и/или кози-майки.