1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии