2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове