2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот