2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти