2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет