1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал