2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението