2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии