2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж