2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти