2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения