Заседание на Общински съвет „Марица“ на 25.06.2019

На 25.06.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост на община „Марица“.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община „Марица“, Пловдивска област.
3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
4. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с Решение № 88, взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
5. Включване на полските пътища и напоителни канали – публична общинска собственост на Община „Марица“ в масиви за ползване за сключени споразумения/разпределения за стопанската 2019/2020 година.
6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.100 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.128 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.131 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.133 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.147 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.502.950 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
12. Продажба на ПИ № 38950.501.906, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив.
13. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 87669.17.4 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 29235.29.117 с.Желязно за построяване на втора жилищна сграда.
15. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – части от нежилищна сграда в с. Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
16. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – части от нежилищна сграда в с. Маноле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
17. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – части от нежилищна сграда в с. Ясно поле, Община “Марица” – област Пловдив, с цел осъществяване на здравни услуги.
18. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.22 с площ 974 кв.м., включен в новообразуваните УПИ 12.134 – производствена и складова дейност в местността „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 111 326 кв.м., УПИ 12.135 – производствена и складова дейност в местността „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 13 312 кв.м. и улица с проектен идентификатор 35300.12.136 в местност „Чорбалъка“, с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив, с площ от 4 480 кв.м. /съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 4, взето с протокол № 7 от 22.02.2019 г. на ЕСУТ при община „Марица”/, одобрен със заповед № РД-09-366 от 11.03.2019 г. на Кмета на Община „Марица“, влязла в сила на 23.04.2019 г.
19. Откриване на процедура по промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 35300.503.780, публична общинска собственост по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-13/19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
20. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 47086.35.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, за построяване на мачтов трафопост (МТП) с площ от 9 кв. м. и сервитутна зона с площ 20,25 кв.м..
21. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 605-Псп/складово-производствена устройствена зона/ с поземлен имот №47113.5.11 представляващ земеделска земя за процедура по промяна на предназначението.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура по кадастрална карта на с.Манолско Конаре, местност „Шейтан язма”,област Пловдив за ПИ№47113.5.11 представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
22. Заявление за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 420-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Баш пара“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори № 11845.60.5, № 11845.60.15 и част от поземлен имот № 11845.60.11 и № 11845.60.18 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Баш пара“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за за включвано с строителните граници на населеното място с отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.
23. Заявление от Васил Иванов Джанфезов одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 621-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Маноле, местност „Алатлъка“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 47086.29.51 по кадастралната карта на с.Маноле, местност “Алатлъка“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно застрояване“.
24. Заявление от „ХЕРБА 1“ ЕООД одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 506-Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Чаирите“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 66915.11.88 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Чаирите“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствени и складови дейности“ за изграждане на складова база за пакетиране на билка и обслужващо помещение – офис.
25. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ XVII – зеленина кв. 58 по действащия кадастрално регулационен план на с.Скутаре, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66915.502.606 по КК на село Скутаре, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за жилищно строителство.
26. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 69874.70.45 в местността ”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, община „Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 248-Соп/Смесена обслужващо-производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
27. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Марица, касаещо разширение на структурна единица 521-Тжф/терени за животновъдни ферми/ и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти № 73122.18.66, №73122.35.5 и №73122.20.17 в местност „Поляната” по кадастрална карта на с.Трилистник, област Пловдив представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
28. Предложение от „Фригопан“ ООД за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 186-Псп(Складово-производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Керемедчийката“, община „Марица“, област Пловдив.
29. Заявление от Стоян Кирков и Иван Кирков за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлeн имот с идентификатор № 69874.69.25 в м.”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за обособяването на урегулиран поземлен имот с отреждане „Производствена и складова дейност и ООД“.
30. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация за прецизиране на габарита на обслужваща улица от осова точка №146 до осова точка 168 по плана на село Царацово / представляваща част от ПИ № 78080.501.1170 по КК на село Царацово / съгласно приложената скица проект.
31. Заявление от „КАЙТ БГ“ ЕООД за предварително съгласие, съгласно изискванията на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изразено предварително съгласия за преминаване на трасе на транспортен достъп до имот с идентификатор 38950.35.15 по кадастралната карта на с.Костиево, през имоти – общинска собственост с НТП – полски път, във връзка с провежданата процедура по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и образуване на урегулиран поземлен имот.
32. Одобряване на ПУП-Парцеларен план на пътна връзка за ПИ 11845.12.32, местност „Рошови тирове“ в землището на с. Войводиново, Община „Марица“, област Пловдив в обхвата на ПИ 11845.12.47, общинска публична собственост.
33. Заявление с вх.№ 94-02-147/4//22.04.2019г. от „ДЕБОС- БГ“ ЕООД за Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 19.77 по КК на с.Рогош.
34. Заявление с вх.№ 94-02-452/1//22.04.2019г. от Петър Стоев Георгиев за Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 19.10 по КК на с.Маноле.
35. Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90, за нуждите на имот с идентификатор 66915.22.111, по полски пътища по КК на с. Скутаре, Община Марица“
36. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
37. Отпускане на временна възмездна финансова помощ от бюджета на Община „Марица“ на ЕООД „Чиста Марица” за осигуряване на финансов ресурс за стартиране дейности по разделно събиране на биоразградими отпадъци, подготовка за експлоатация на компостираща инсталация за зелени отпадъци, за поддържане чистотата, благоустрояването, озеленяването на териториите за обществено ползване в Община „Марица“.
38. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2019г.
39. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

С уважение,
Гергана Трендафилова: ………………
Председател на ОбС “Марица”