На 26.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 26.11.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” в заседателната зала на Община “Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Избор на временна комисия за изработване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Избор на заместник-председател/и/.
 3. Определяне на представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.
 4. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с Решение № 88,  взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г., изм. с Решение № 256,  взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г., изм. с Решение № 297,  взето с протокол № 12 от 18.07.2019 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.831 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Продажба на ПИ № 78080.501.1019, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 29235.3.26, частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Желязно, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 8. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 87669.23.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив, за изграждане на нов БКТП с прилежаща сервитутна зона и право на прокарване на кабелна линия с ниско напрежение.
 9. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 10. Предоставяне на еднократна финансова помощ послучай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18години с увреждания.
 11. Актуализиран Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2019 год. /за запознаване/
 12. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.09.2019г. /за запознаване/
 13. Предложение за актуализация  бюджета на община „Марица“ за 2019 г.
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.