На 04.03.2021 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

    1. Приемане на “ Програма придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ – област Пловдив за 2021 година „.
    2. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община и кметове на кметства.
    3. Предложение за бюджета на Община „Марица“ за 2021 г.
    4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.