На 06.07.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община „Марица“.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община „Марица“.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 4. Отмяна на решение № 455, взето с протокол № 13 от 18.12.2018 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Б. С. А. и М. Н. А., върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.
 5. Изменение на Решение № 193, взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г.
 6. Продажба на ПИ № 12019.501.655, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4151  и сграда с идент. 62858.501.4151.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Продажба на ПИ № 62858.501.1007, частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.27.65  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.25.87  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.341 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 12019.501.218 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Войсил, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.134 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73242.151.101  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 38950.18.475, образуван от поземлен имот № 38950.18.28 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 16. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 38950.18.474, образуван от поземлен имот № 38950.18.22 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 17. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот № 78080.36.112 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.338, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2021 г.
 19. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.339, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.51.167 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2021 г.
 20. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.473, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.22 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 12.03.2021 г.
 21. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 12019.7.254, образуван от поземлен имот с идентификатор № 7.65 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД – 18 – 83 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София.
 22. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 11845.9.56 в с. Войводиново, собственост на „ИНВЕСТ ФОР Ю“ ЕООД.
 23. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 11845.28.54, 11845.28.55 в с. Войводиново, собственост на „ТАМДИД“ ООД.
 24. Разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на трасе във връзка с осъществяване на инвестиционното ни намерение за газоснабдяване на нови промишлени потребители от община Марица основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ, чл.64 от ЗЕ др. е необходимо да бъде изработен  ПУП-Парцеларен план за Обект:„Газоснабдяване на община Марица”, Подобекти:”Отклонение от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на община Марица – клон 2  за захранване на за захранване на ПИ 78080.88.334.
 25. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №11845.26.56, в землището на с.Войводиново, местност „Вельовица“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 11845.26.40, 11845.26.74, 11845.26.73, 11845.26.72, 11845.26.87, 11845.26.86, 11845.26.85, 11845.26.84, 11845.26.55, 11845.26.54, 11845.26.53
 26. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.13.66, №61412.13.46, №61412.13.34 в землището на с.Радиново, местност „Маюков алчак“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 61412.13.66.
 27. Предложение от Д. Х. К. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 224-Соп (смесена обслужващо производствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 73242.151.75 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Ганчовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 28. Заявление № 94-02-39/18.03.2021г. от Хасърджъ Айхан за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 11845.12.26 в м.”Рошови тирове” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Обществено обслужваща, складова, търговска и административна дейност“.
 29. Заявление от В. П. П. за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 66915.18.34 в м.”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Жилищно строителство“.
 30. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Два броя вендинг автомата“ на площадката /терасата/ на сградата на кметството в УПИ III-Администрация и ООД, кв.30, по плана на с. Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 31. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Вендинг автомат /кафе/“ в ПИ 35300.502.496, по КК на с. Калековец – на тротоара пред УПИ VI-418, от кв.30, по плана на с. Калековец, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 32. Предложение от „КОДАГ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 11845.27.16 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 33. Заявление от „СЕНТЕРА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeни имоти с идентификатори № 11845.59.139 и 11845.59.140 в м.”БАШ ПАРА” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Производствена , складова и ООД“.
 34. Предложение от Д. М. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 73242.67.10 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив.
 35. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ (КРШ) ПРЕД УПИ XI -194.59, бензиностанция ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 19.51 производствени и складови дейности, ООД, ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с МАНОЛЕ, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 36. ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І-СПОРТ И ЗЕЛЕНИНА В КВ.62 И ЧАСТ ОТ УЛИЦАТА МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 134, О.Т.156, О.Т.157 И О.Т.137 ПО ПЛАНА НА С.БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА МАРИЦА.
 37. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/ ХХІІ, ХХІІІ-502.67 В КВ.86 И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №173 И №298 ПО ПЛАНА НА С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА.
 38. Приемане на Общински план за действие на Община „Марица“ във връзка със Стратегията на област Пловдив за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2023г.
 39. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Изграждане на спортна площадка в с. Бенковски, Община „Марица“.
 40. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2021г.
 41. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”