На 08.12.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ – област Пловдив за 2022г.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост /за стопанската 2022-2023г./, приети и утвърдени с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.22г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 3. Продажба на ПИ № 69874.501.810, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 69874.6.8 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.137 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.153 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 35300.502.1051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП, с прилежаща сервитутна зона.
 8. Учредяване на допълнително право на строеж за построяване на склад към магазин, в ПИ № 69874.501.271, в с.Строево, област Пловдив.
 9. Изменение на Решение № 334, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 10. Изменение на Решение № 335, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 11. Изменение на Решение № 169, взето с протокол № 8 от 22.04.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 12. Изменение на Решение № 336, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 13. Изменение на Решение № 337, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 14. Изменение на Решение № 338, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 15. Изменение на Решение № 262, взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 16. Изменение на Решение № 369, взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 17. Изменение на Решение № 370, взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 18. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект Топъл обяд в Община „Марица“ , финансиран с ДБФП №: BG05SFPR003-1.001-0153 от 31.10.2022 г по „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, съфинансиран от Бюджета на Община Марица, съгласно Решение на Общински съвет „Марица“ № 484, взето с Протокол 11 от 20.09.2022 г.
 19. Кандидатстване на Община „Марица“ по обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, с Проект „Грижа в домашна среда за уязвими жители на Община „Марица“.
 20. Кандидатстване на Община „Марица“ по обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, с Проект „Готови за социалната реформа в Община „Марица“.
 21. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”