На 11.02.2020 г. от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 11.02.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и управлението на горските територии – общинска собственост на Община „Марица“
  2. Приемане на „ Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ –област Пловдив за 2020 година“.
  3. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства.
  4. Приемане Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници 2019- 2029 година.
  5. Програма за управление на Община „Марица“ за мандат 2019-2023г.
  6. Предложение за бюджет на Община „Марица“ за 2020г.
  7. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.