На 11.04.2023г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 11.04.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2023 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2023-2024 година), приети и утвърдени с Решение № 2, взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1098 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Продажба на ПИ № 17806.501.287, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 5. Продажба на ПИ № 38950.502.940, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1162 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1187 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1188 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1189 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1190 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1191 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1192 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1193 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 69874.501.1194 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Строево, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.12.437  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1928 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 17. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.859 с.Калековец за построяване на втора жилищна сграда.
 18. Продажба на ПИ № 35300.502.102, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калековец, област Пловдив.
 19. Продажба на ПИ № 11845.502.921, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 20. Продажба на ПИ № 47113.502.133, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 21. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 62858.501.4298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП.
 22. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.440 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен поземлен имот с идентификатор № 66915.12.442, образуван от поземлен имот с идентификатор № 66915.12.440 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 24. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.483, образуван от ПИ № 38950.18.477 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84 от 06.12.2007 година.
 25. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 47113.11.104, образуван от поземлен имот с идентификатор № 11.98 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 26. Откриване на процедура по извършване на разделяне на общински поземлени имоти по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, части от които попадат в обхвата на ПУП – ПРЗ за обособяване на Индустриален парк – “Въглеродно – неутрален индустриален технологичен парк Пловдив” (ВНИТП Пловдив).
 27. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на част от общински поземлен имот от с начин на трайно ползване „Отводнителен канал“ в имот с начин на трайно ползване „Нива“, както и собствеността на частта от имота от публична в частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 28. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на част от общински поземлен имот от с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в имот с начин на трайно ползване „Нива“, както и собствеността на частта от имота от публична в частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 29. Изменение на Решение № 48, взето с протокол № 2 от 28.02.2023 г. на Общински съвет „Марица” – област Пловдив.
 30. Откриване на процедура по безплатно предоставяне за ползване на земя от общинския поземлен фонд на Народно читалище „Отец Паисий-1934 г.”- с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив.
 31. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ СрН ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ЖР СТЪЛБ № 42 ОТ ВЛ 20kV “ГОЛЯМО КОНАРСКО ШОСЕ“, МОНТИРАН ПРЕД ПИ  134.356 ДО БКТП В УПИ 88.317-административни, търговски и обслужващи сгради, магазини, складова и логистична дейност, производство на електроенергия В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“  по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 32. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на „Павилион за продажба на тестени закуски“ в УПИ I-501.904, училище, кв.24, по плана на с. Костиево, Община „Марица“.
 33. Даване съгласие за включване в строителните граници на УПИ: 501.1310, 501.1311, 501.1312 и 501.1313 за жилищно строителство в местност „Долни ливади“ по кадастралната карта на с.Царацово.
 34. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот №47086.502.1183-улица в кв.86 по плана на с.Маноле, община Марица.
 35. Даване на съгласие за промяна на уличната регулация на част от ул. „32-ра“ от о.т.46 до о.т. 19 в кв. 14 по плана на с. Бенковски.
 36. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект за трасе на „Уличен водопровод по път ПИ с идентификатор 35300.10.229 и 35300.10.230, захранващ УПИ 10.218 – производствени и складови дейности, обществено и делово обслужване, местност „Грезен“, с. Калековец, Община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 37. Съгласие за финансиране и изпълнение от страна на Община Пловдив на пътен участък от обект: „Реконструкция на ул. „Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищната граница на град Плодив“ и реконструкция на обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица-север – част от последния етап от км 3+783,23 до км 4+346.25, който попада в землищната граница на Община „Марица“.
 38. Заявление № 94-02-56/27.03.2023г. от К. Р. Н. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 35300.3.191  в м. ”Кичуковите” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на  урегулиран поземлен имот  за  „Спорт и рекреация“.
 39. Заявление № 94-02-48/20.03.2023г. от „МИЛЕНКИНТРАНС“ ЕООД –с управител Й. П. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.150.8 м. ”Ганчовица” по кадастралната карта на с. Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , складова дейност и ООД“.
 40. Заявление № 94-02-36/02.03.2023г. от „АЙ ДИ ЕЛ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 47086.22.145   м. ”Гьопса герен” по кадастралната карта на с.Маноле, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Складова дейност и ООД“.
 41. Заявление № 53-01-90/21.02.2023г. от „НИК СТРОЙ ИНВЕСТ“ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 35300.7.1   м. ”Келемето” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствени,  складови, административни , обслужващи и търговски  дейности“.
 42. Заявление № 94-02-32/28.02.2023г. от Т. С. М. за Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлeн имот № 03839.47.312 в м.”Двата уврата” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“ за  промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно застрояване“ на основание чл. 50, ал.6 от ППЗОЗЗ.
 43. Заявление № 94-02-35/02.03.2023г. от Д. П. А. и Е. М. А. за издаване на разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти с идентификатори 39918.14.59, 39918.14.60 по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен узун“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.
 44. Заявление от „КУОЛИТИ ГРУП“ ЕООД № 53-01-146/16.03.2023г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 61412.16.232 / УПИ 16.232 – жил. стр. /  и  № 61412.23.32 с  НТП:  нива в м. ”Червенков кладенец” по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя  на ПИ 61412.23.32 по КК на с. Радиново    за неземеделски нужди по ЗОЗЗ , цел  обединяването им и  отреждане на урегулира поземлени  имоти  за „Жилищно строителство“.
 45. Заявление № 94-02-33/01.03.2023г. от С. С. Б. и Г. С. Б. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.67.1   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Жилищно строителство“.
 46. Заявление № 94-02-34/02.03.2023г. от Д. Я. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.8.10 м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с. Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност, ООД“.
 47. Заявление № 94-02-28/21.02.2023г. от И. Х. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 39918.501.485   по кадастралната карта на с.Крислово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Жилищно строителство“.
 48. Заявление № 53-01-41/26.01.2023г. от „БЕЗМЕР ЕНРДЖИ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 648-Псп (складово-производствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Селски тирове“, Община „Марица“, област Пловдив.
 49. Заявление № 94-02-15/06.02.2023г. от „ПИ КОМЕРС“ ЕООД – управител П. Ж. Я. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.53.24   м. ”ДУКОВИЦА” по кадастралната карта на с. Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност, ООД“.
 50. Заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД № 94-02-41/14.03.2023г. за издаване на разрешение за изработване на специализиран ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  имот  с идентификатор 61412.18.17 , собственост  – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД   , за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , с цел разширение на  ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – „ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“, местност „Кривата нива“ , землище с.Радиново
 51. Заявление от П. Д. К. № 94-02-46/17.03.2023г. за издаване на разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  имот  с идентификатор 61412.18.317 , за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди , с цел разширение на   „ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“, местност „Кривата нива“ , землище с.Радиново.
 52. Заявление с вх.№ 94-02-16/06.02.2023г. от В. В. Б., С. М. Р. и „МЕДИКА – ПРОТЕКТ“ ЕООД с искане за включване в регулационните граници на село Царацово на ПИ с идентификатори 78080.501.1317, 78080.501.1318, 78080.501.1316, 78080.501.1319, 78080.501.1320, 78080.501.1328, 78080.501.1079 и 78080.501.1078 по КК на село Царацово.
 53. Заявление № 94-02-43/15.03.2023г. от Н. Т Т. и Б. Т. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.82.6   м. ”Радиновски герен” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи, производствени и складови дейности“.
 54. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 35300.3.149 местност „Кичуковите“ по кадастралната карта на с. Калековец и отразяването му в структурна единица Жм   / жилищна структурна зона /   и предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо частично изменение на зона 341 – Ок в структурна единица  Жм  (жилищна  структурна единица/зона) включваща ПИ с идентификатор 35300.3.150 по КК на с.Калековец
 55. Предложение за планиране на социалните услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
 56. Упълномощаване на представител на Община Марица в редовно присъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх. №АВК-02-13 от 20.03.2023г. на представителя на Общината в Общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 27.04.2023г.
 57. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 27.04.2023 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
 58. Определяне Доставчик на интегрираната здравно-социалната услуга от общ икономически интерес „грижа в дома” в изпълнение на Проект „Грижа в домашна среда за уязвими жители на Община „Марица“, одобрен по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“, финансирана от Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
 59. Финансиране на дейностите на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 60. Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в община „Марица”.
 61. Промяна на приетите разчети във връзка с бюджетните отношения и разплащания на Община „Марица” през 2023 г. до приемане на бюджета на Община „Марица“ за 2023 г.
 62. Бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. на Община „Марица”
 63. Отпускане на еднократна финансова помощ за пътуване.
 64. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 65. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Г. Т.: ………………

Председател на ОбС “Марица”