На 12.09.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 2. Изменение на т. ІІ от Правила за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една година на маломерни имоти, общинска собственост, приети и утвърдени с Решение № 76, взето с протокол № от 3 от 25.02.2016 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 69874.501.739 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 69874.501.802 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Продажба на ПИ № 11845.502.516, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 6. Продажба на ПИ № 38950.501.1716, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Костиево, област Пловдив.
 7. Продажба на ПИ № 17806.501.708, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.61.623 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот №73242.501.1231 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот №03839.501.63 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот №78080.501.506 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 12. Заявление от Александър Красимиров Стоянов за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.109.8 в м.”Есьовица” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „търговска, обществено обслужваща и административна дейност“.
 13. Предложение от Радка Рангелова Докторова за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 252-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Строево, местност “Костадинова могила“, Община „Марица“, област Пловдив за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор № 69874.61.13.
 14. Принципно съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за проучване и проектиране на нова спортна зала в част от УПИ I – училище в кв.28 по плана на с.Рогош с ново отреждане / ПИ 62858.502.28 по кадастралната карта на с.Рогош/
 15. Разрешение за изработване на Проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот № 78080.72.3 , местност ”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с цел образуването на урегулиран поземлен имот – с отреждане за производствена и складова дейност и ООД.
 16. Заявление от „КОКОНА“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.399 в м.”Караачите” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност“ за изграждане на работилница за козметика.
 17. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлени имоти с идентификатори № 47113.10.116, № 47113.10.81, № 47113.10.70, съвместно с преработка на кв.24,38 и 40 в м.”Делника” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за жилищно строителство и включване в ЗРП на с.Манолско Конаре
 18. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове във връзка с провеждане на избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 27.10.2019г.
 19. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или сираци.
 20. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
 21. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2019г.
 22. Отчет за работата на Общински съвет „Марица“ за мандат 2015-2019г.
 23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”