На 14.04.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община „Марица“.
  2. Приема на „ Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“ –област Пловдив за 2022 година“.
  3. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост/за стопанската 2022-2023г/, приети и утвърдени с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.22г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
  4. Определяне размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства.
  5. Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци абитуриенти без един или двама родители с постоянен адрес в Община „Марица“.
  6. Бюджетна прогноза за периода 2023-2025г. на Община „Марица“.
  7. Предложение за бюджет на Община „Марица“ за  2022г.
  8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”