На 14.06.2022 г. /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

  1. Изменение на Решение № 250, взето с протокол № 5 от 17.05.2022г. на Общински съвет „Марица“.
  2. Предварително съгласие Община „Марица“ – област Пловдив да проведе процедура, регламентиране в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагана на Закона за насърчаване на инвестициите по инвестиционно предложение на „Бизнес център 2“ ООД.
  3. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ СрН ОТ ПОДСТАНЦИЯ “ЦАРАЦОВО“  В УПИ  079003-ел.подстанция/ ПИ 78080.79.3  В ЗЕМЛИЩЕТО НА  с.ЦАРАЦОВО ДО СЪЩЕСТВУВАЩ БКТП „ ВОЛВО“ В УПИ 38.61, автоцентър за товарни автомобили „Ивеко“ и ТИР паркинг/ ПИ 03839.38.498 В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”