На 14.07.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №15, взето с Протокол № 4 от 22.12.2011г., изменен с Решение №1, взето с Протокол № 1 от 12.01.2012 г., изменен с Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 28.01.2014 г., изменен с Решение № 9, взето с Протокол № 3 от 17.12.2015 г., изменен с Решение № 288, взето с Протокол № 9 от 29.08.2016 г., изменен с Решение № 174, взето с Протокол № 7 от 29.05.2018 г., изменен с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 28.01.2020 г., изменен с Решение № 217, взето с Протокол № 7 от 15.06.2021 г., изменен с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от 25.01.2022 г.
 2. Изменение на Решение № 123, взето с протокол № 3/29.03.22г. на ОбС „Марица“.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 4. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 5. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти чрез замяна.
 6. Приемане на дарение на поземлен имот № 78080.501.1320, находящ се в с. Царацово, собственост на В. В. Б. и Х. Г.Б..
 7. Отмяна на решение № 45, взето с протокол № 3 от 21.02.2017 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на К. И. Н., върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.864 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре.
 8. Отмяна на решение № 212, взето с протокол № 7 от 24.06.2016 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Т. Д. Р. и А. В. Р., върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.879 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре.
 9. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в ПИ № 29235.14.8 с.Желязно.
 10. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 66915.12.402, образуван от поземлен имот с идентификатор № 12.67 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 10.10.2019 година.
 12. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.17.42, образуван от поземлен имот с идентификатор № 17.39 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГККК.
 13. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.17.45, образуван от поземлен имот с идентификатор № 17.39 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГККК.
 14. Продажба на ПИ № 62858.501.46, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рогош, област Пловдив.
 15. Продажба на ПИ № 38950.501.1192, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив.
 16. Продажба на ПИ № 17806.501.1685, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 17. Продажба на ПИ № 66915.502.778, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.95 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.100 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.151 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 21. Учредено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 62858.501.2088 по КК на с. Рогош в полза на лица с установени жилищни нужди.
 22. Даване съгласие за включване в строителните граници на ПИ№03839.46.380 в местност „Младенеца“ по кадастралната карта на с.Бенковски.
 23. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори №61412.18.188, и №61412.18.190 в землището на с. Радиново“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.17.162 по КК на с. Радиново, във връзка със смяна предназначението му за пречиствателна станция в землището на с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив.“
 24. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на проектно трасе в обхвата на селскостопански път ПИ62858.19.198 за транспортен достъп към ПУП-ПРЗ за ПИ 62858.19.46, м.“Кераните“ по КК на с.Рогош.
 25. Заявление от „АДИ МАКС СТРОЙ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.9.45 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена  и складова дейност и  ООД“.
 26. Заявление от И. М. Р. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 21169.11.30 по кадастралната карта на с.Динк, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот „Жилищно строителство и ООД“.
 27. Заявление от А. Д. В. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 38950.60.7  по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот „Жилищно строителство“.
 28. Заявление от В. А. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.69 в м. ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствена и складова дейност, ООД“.
 29. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлени имоти с идентификатори № 47113.10.116, № 47113.10.81, № 47113.10.70, съвместно с преработка на кв.24, 38 и 40 в м.”Делника” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за жилищно строителство и включване в ЗРП на с.Манолско Конаре.
 30. Заявление от община“Марица“ за разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори 66915.23.46-изоставена орна земя и 66915.23.47-пасище и част от поземлени имоти с идентификатори 66915.23.37 и 66915.23.66 за селскостопански, горски, ведомствен път по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Голям гьол“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП.
 31. Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе-автомат“ в ПИ 35300.502.949, по КК на с. Калековец пред УПИ III-630, кв. 40 по плана на с. Калековец, Община „Марица“.
 32. Приемане и одобряване на схема /архитектурна схема и електро становище/ за временно разполагане на „Кафе-автомат“ в ПИ 69874.501.1060, по КК на с. Строево, пред УПИ VII-148, кв. 17, по плана на с. Строево, Община „Марица“.
 33. Допускане за изработване проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ І-зеленина в кв.23 и промяна на уличната регулация на част от ул.“Хр.Ботев“ от о.т.81-о.т.20 и о.т.21 в който е включен ПИ № 66915.502.233 по регулационния план на с.Скутаре,община Марица.
 34. Заявление от „БОДИ – БЮТИ“ ЕООД с вх.№ 53-01-380/01.07.2022г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.112.351  в м. ”Юртови” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , складова и обществено обслужваща дейност“.
 35. Одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ част от комплексен проект на трасе на кабел НН от съществуващо ТНН на ТП „ БГ ШОСЕ“ в УПИ 66.21-асфалтова база до ново електромерно табло ТЕПО – Б+, монтирано пред ПИ 69874.66.16 по кадастралната карта на с. Строево.
 36. Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища на територията на община „Марица“ за учебната 2022/2023г.
 37. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./с. Войводиново/.
 38. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./с. Бенковски/.
 39. Допълнителни възнаграждения на председател на Общински съвет, кмет и кметове на кметства.
 40. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 41. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”