На 15.02.2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Изменение на Решение № 5, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица”, с което са утвърдени наемните цени за предоставянето под наем за индивидуално земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини от земеделските стопани и техните сдружения, регистрирани като юридически лица на свободните земи – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
  2. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти чрез замяна / „Сифер“ ООД/.
  3. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти чрез замяна / “Сиенит Холдинг“ АД/.
  4. Разрешение за изработването на ПУП-Парцеларен план в обхвата на масив № 1 от землището с. Ясно поле, масив № 2 землище с. Маноле и масив № 5 – землище с. Маноле – във връзка с проектиране и изграждане на обект: „Пътна връзка на АМ „Тракия“ с околовръстен път на с. Стряма и индустриална зона „Раковски“.
  5. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”