На 15.06.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!
Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Марица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
3. Изменение на Решение № 413, взето с протокол № 12 от 24.11.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.61.631 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Костиево, Община “Марица”- област Пловдив.
5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.503.731 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.29.84 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община „Марица“-област Пловдив.
7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4130 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.502.561 в полза на лица с установени жилищни нужди.
9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 62858.501.4204 по КК на с. Рогош в полза на лица с установени жилищни нужди.
10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.424 в полза на лица с установени жилищни нужди.
11. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 11845.23.22 в с. Войводиново, собственост на „ГРУПО МАСКАНИ“ ООД и др.
12. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 11845.28.57 в с. Войводиново, собственост на „Брабион“ ООД.
13. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 78080.501.1009.1, със ЗП 146 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот № 78080.501.1009 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени на с.Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изп.директор на АГКК-София
14. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлени имоти № 11845.16.165, № 11845.16.166, № 11845.16.167 в с. Войводиново.
15. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“
16. Заявление от И. Д. Д. и И. Д. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 11845.63.3 в м. ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
17. Заявление от М. Г. К. и Е. Г. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор 73242.69.62 в м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
18. Заявление от „ТИТАН БИЛДИНГ БГ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 66915.23.7 в м. ”Голям гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.
19. Заявление от „АДИ МАКС СТРОЙ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.9.43 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствена и складова дейност и ООД“.
20. Заявление от „РАЯ ОРЕХОВО“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.54.256 в м. ”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
21. Заявление № 53-01-252 от 04.06.2021г. от „МАКСКОМ“ЕООД за Изменение на Решение № 195, взето с протокол № 6 от 18.05.2021год. на ОС „Марица“ относно за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.105.420 и УПИ I-18,318,392- за складова и производствена база в м.”ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за „Складово-производствена база за велосипеди“
22. Заявление от „БАГЕР, РЕМОНТ ,СЕРВИЗ“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 190-Псп (складово производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Клиси пара“, Община „Марица“.
Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.67.11 по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Клиси пара“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Обществено обслужваща и търговска дейност- ремонт и продажба на резервни части за строителна техника“.
23. Заявление от „ВТ 59“ ЕООД – вх.№ 94-02-45/24.03.2021г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 12019.25.7 в м. ”Изток от селото” по кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство и ООД“.
24. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор №11845.23.21, местност „Исака“, по плана на с. Войводиново, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи.
25. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план (ПП) на трасе кабел НН от съществуващ стълб № 11, разположен в ПИ 62858.501.1018 по плана на с. Рогош до ПИ 66915.25.80 по кадастралната карта на с. Скутаре, в който е разположена ППС № 3139.
26. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №78080.94.296, в землището на с.Царацово, местност „Две могили“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 78080.96.7
27. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект за трасе на „Уличен водопровод PE-HD Ф110 по път ПИ с идентификатор 11845.9.32 към търговско – складова база за промишлени стоки в УПИ 9.55 – търг. складова база, масив 9, местност „Полук тарла“, землище с. Войводиново, Община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
28. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ ХІІ-741 в кв.68 /ПИ№47086.502.432/ по регулационния план на с.Маноле,община Марица.
29. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община „Марица“ от учебната 2021/2022 г.
30. Завишаване броя на децата в групите на общинските детски градини на територията на община Марица за учебната 2021/2022 г.
31. Приемане на Общинска програма за закрила на детето-община „Марица“ за 2021 г.
32. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Обществена зона за отдих в село Царацово“ – Община Марица“.
33. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Толкова различни, толкова еднакви“, с одобрено финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
34. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 31.03.2021 г. /за запознаване/.
35. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021 г.
36. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

С уважение,
Гергана Трендафилова: ………………
Председател на ОбС “Марица”