На 17.03.2020 г. /четвъртък / от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 3. Изменение на Решение № 53, взето с протокол № 3 от 20.02.2020г. от Общински съвет „Марица“ във връзка с писмо вх. № ОбС-124/04.03.2020г. на Областен управител на област Пловдив по повод констатирана частична назаконосъобразност на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”в частта на §1, чл. 53, ал. 6.
 4. Изменение на Решение № 76, взето с протокол № 3 от 20.02.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив, с което е открита процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4139  и сграда с идент. 62858.501.4139.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Откриване на процедура по продажба на ПИ № 87669.17.40 по кад.карта на с. Ясно поле, Община „Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4192  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4193  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4194  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4195  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4196  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4197  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4198  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4199  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на ПИ № 29235.13.7 по кад.карта на с. Желязно, Община „Марица”- област Пловдив.
 15. Продажба на ПИ № 66915.502.1218, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещение – част от нежилищна сграда – публична общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица” – област Пловдив, за осъществяване на здравни услуги – индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина.
 17. Откриване на процедура по отдаване под наем без търг /конкурс за срок от 10 /десет/ години на 18кв.м., представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 78080.501.372.1.3, намиращ се в сграда с идентификатор № 78080.501.372.1, разположена в поземлен имот № 78080.501.372 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово на „Български пощи“ ЕАД
 18. Откриване на процедура по продажба по сортименти на прогнозни количества добита дървесина от тополово насаждение, разположено в западната част от поземлен имот с идентификатор № 66915.24.2 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 66915.22.115 в с.Скутаре, собственост на Н. В., Д. Х., Н. П., П.Г., П. Г., Д. М. и „ИЗОФЛОР“ ЕООД.
 20. Вземане на решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на топла връзка над улица на кота +5.04/160.64/, със застроена площ от 37.6 кв. м, между съществуваща сграда в УПИ I –производствена дейност /ПИ 19.18/ и съществуваща сграда в УПИ 19.97 – производствена-складова дейност, съобразно одобрен проект със Заповед № РД-09-184 от 14.02.2018г. на Кмета на Община „Марица“ в полза на „Лидер 96“ ЕООД с ЕИК 115018980 представлявано от Д. Г. З..
 21. Предложение от Б. Б. Б. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 181-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот № 78080.113.4 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Блатото“, Община „Марица“, област Пловдив.
 22. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 427-Смф/смесена-многофункционална устройствена зона/ и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот № 11845.16.17 по кадастрална карта на с.Войводиново, местност „Када пара“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 23. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 415-Псп /складово-производствена устройствена зона/ и разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот № 11845.27.61 по кадастрална карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 24. Заявление с вх.№ 94-02-137(8)/29.01.2020г. от „ИНВЕСТ ФОР Ю“ ЕООД за Одобряване на ПУП – Парцеларен план за нов УПИ 9.55-търговско-складова база в ПИ с идентификатор № 11845.9.44, местност „Полук Тарла“ по кадастралната карта на с.Войводиново.
 25. Предложение от кмета на с.Войсил за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 195-Соп (смесена обслужващо-производствена структура/зона) за осъществяване на инвестиционно намерение в поземлен имот № 12019.20.4-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Войсил, местност “Старите лозя“, Община „Марица“, област Пловдив.
 26. Заявление от Д. П. К., П. Д. К. и Е. С. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.16.1, № 11845.16.141 и № 11845.16.143 в м.”Када пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на част от поземлен имот с идентификатор № 11845.16.1 за жилищно строителство с промяна границите на поземлени имоти № 11845.16.141 и № 11845.16.143.
 27. Даване съгласие за изготвяне на проект изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІХ-зеленина и КОО в кв.20 и част от уличното пространство между осови точки о.т. 32, о.т. 47 и о.т. 120 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Рогош, идентични с поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2007 и част от поземлени имоти с идентификатори № 62858.501.1032, № 62858.501.1033, № 501.1030 по кадастралната карта на с.Рогош, одобрена със заповед № РД-18-34/06.03.2008год. на Изпълнителния директор на АГКК и се образуват два нови урегулирани поземлени имота.
 28. ПУП – Парцеларен план и План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 38950.40.141, № 38950.40.134, № 38950.40.148, № 38950.40.142, № 38950.40.136, № 38950.40.144, № 38950.40.146, № 38950.40.138, № 38950.40.50, № 38950.40.52, № 38950.40.53, №38950.40.48, №38950.40.131 и №38950.40.115 ; за транспортен достъп до, имоти с идентификатори 38950.40.140 и 38950.40.145 в землището на с.Костиево, община „Марица“.
 29. Одобряване на проект ПУП – Парцеларен план за обект: „ВТОРОСТЕПЕННА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА PE-HD ф90, за захранване на „Жилищен комплекс от затворен тип“ и КОО „РЕЯ“ вот кв. 38г – УПИ IV-5 , масив 38, по полски пътища по КК на с. Костиево, Община Марица“
 30. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с идентификатор №29235.21.45, по КК на с. Желязно, във връзка с докладна записка от Валентина Узунова – Кмет на с. Желязно.
 31. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1KV ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ КРШ-1 ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО , МОНТИРАНО ПРЕД УПИ V-43015, жилищно строителство ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 32. Предоставяне на План за защита при бедствия на Община “Марица“.
 33. Кандидатстване на Община „Марица“ по ПРСР 2014-2020 чрез процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ – Община „Марица“ – Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с Проект „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“.
 34. Кандидатстване на Община „Марица“ по ПРСР 2014-2020 чрез процедура BG 06RDNP001-19.292 МИГ – Община „Марица“ – Мярка М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, с Проект „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Царацово“.
 35. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „(Пре)открий и съхрани. Опазване на нематериалното културно наследство в община „Марица”“.
 36. Кандидатстване на община „Марица“ с проектно предложение: „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в община Марица” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, с краен срок за кандидатстване 20.03.2020 г.
 37. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”