На 17.05.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
 2. Изменение на Решение № 191, взето с протокол № 4 от 14.04.2022 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1219 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1220 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1221 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1222 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1223 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1224 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1225 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1226 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1227 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1228 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 502.1229 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община „Марица“ на недвижими имоти – държавна собственост, попадащи в реконструкцията и разширението на „Голямоконарско шосе“, разположен на териториите на две общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив.
 16. Безвъзмездно предоставяне за управление на сграда с идентификатор № 17806.501.807.10 на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ” – с. Граф Игнатиево, представляващо юридическо лице на бюджетна издръжка за ползване по предназначение само за целите на образователния процес.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.36.117  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Изменение на Решение № 335, взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 19. Изменение на Решение № 336, взето с протокол № 13 от 27.08.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 20. Продажба на ПИ № 12019.501.655, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войсил, област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 61412.26.41  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Радиново, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 22. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.982 с.Царацово, област Пловдив.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.37.26 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 24. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.502.905 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 25. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти чрез замяна.
 26. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 39918.14.79 в находящ се в с. Крислово, собственост на Е. М. А. и Д. П. А..
 27. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.501.763 с площ 141 кв.м., включен в УПИ Х-501.767 в кв.24 с.Радиново.
 28. Отмяна на решение № 388, взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на М. С М, с постоянен адрес с. Динк, върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.71 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 29. Отмяна на решение № 188, взето с протокол № 6 от 18.05.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на С. М. А., с постоянен адрес с. Калековец, върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.430 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.
 30. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.645 и сграда с идент. 66915.502.645.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 31. Даване съгласие за изработване проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за улична регулация и застрояване/ПРЗ/ между улици „18-та“ и „22-ра“ в участъка между о.т.137, о.т.136 и о.т.135  в кв.36 по регулационния план на с.Войсил, община Марица.
 32. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ ХІV-градина в кв.59 /ПИ№62858.501.743/ по регулационния план на с.Рогош, община Марица.
 33. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на ЕСМ НА „ А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ОТ НОВА КШ 10 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 78080.94.315 ПО КК НА с. ЦАРАЦОВО ДО НОВА КШ 113 В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61412.501.484 ПО КК НА с. РАДИНОВО, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 34. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 35300.3.171 по кадастралната карта на с.Калековец и отразяването му в структурна единица Смф /смесена многофункционална структурна зона /.
 35. Заявление от М. Д. К. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 178-Смф (смесена многофункционална  устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Мекишеви гьолове“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.90.7 по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Мекишеви гьолове“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствени и складови дейности и ООД – ФЕЦ“.

 1. ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №61412.14.32, в землището на с.Радиново“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.14.225 по КК на с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив.“
 2. Заявление № 94-02-52/31.03.2022г. от В. Т. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.83.4   м. ”Радиновски герен” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , складова и обществено обслужваща дейност“.
 3. Заявление № 94-02-50/21.03.2022г. от Я. А. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 38950.18.8   м. ”Русавов гьол” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 4. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 61412.23.36, № 61412.23.37, № 61412.23.38, № 61412.23.26, № 61412.23.27, № 61412.23.28, № 61412.23.25, № 61412.23.31, № 61412.23.30 и № 61412.23.29 по кадастралната карта на с.Радиново и отразяването им в структурна единица 143 – Жм / жилищна структурна зона /.
 5. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 61412.16.16, № 61412.16.21, № 61412.23.15 по кадастралната карта на с.Радиново и отразяването им в структурна единица Жм  / жилищна структурна зона /.
 6. Заявление № 94-02-65/27.04.2022г. от В. Б. Д. и А. Г. С. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.18.37   м. ”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Жилищно строителство“.
 7. Вземане на решение за избиране на представител от община „Марица“ и участието му в комисия, съгласно чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения.
 8. Проект на Програма за управление на отпадъците на Община „Марица“ за периода 2021-2028г.
 9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – община „Марица“.
 10. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Съхранявай и предавай – читалище с. Маноле.
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 13. Предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия.
 14. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”