На 17.12.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 17.12.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” в заседателната зала на Община “Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив – изх.№АВК-02-49/20.11.2019г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 17.12.2019г.
 2. Предложение за избор на председател и членове на постоянните комисии към Общински съвет „Марица“.
 3. Определяна на представител на Общинския съвет в Областен съвет за развитие на област Пловдив.
 4. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 5. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.102.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 6. Продажба на ½ ид.част от ПИ № 29235.14.8, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 5 /пет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Вендинг автомат за кафе”- 1 брой.
 8. Отстраняване на техническо несъответствие в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 66915.18.117 по кадастралната карта на с.Скутаре и включването му в структурна единица 511-Жм.
 9. Предложение за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо изменение на част от структурна единица 527- Смф /смесена многофункционална устройствена зона / с ПИ№62858.18.53 в масив 18 и местност ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица”, Пловдивска област.
 10. Заявление от Й. П. и Т. П.за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Трънките“, Община „Марица“. Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори част от № 62858.34.2 и № 62858.34.3  по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „жилищно строителство“ и „жилищно строителство и ООД“.
 11. Заявление от Д. М.М.за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 183-Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Ганеви брести“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 78080.145.2  по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.

 1. Заявление от Г. С. П. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 125-Псп (складово-производствена  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Три могили“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори № 78080.29.1 и № 78080.29.3  по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Три могили“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „производствена и складова дейност и ООД“.

 1. Заявление от „ТРАНС КАР“ ООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 649-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Калековец, местност „Баткъните“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор № 35300.2.216  по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Баткъните“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „складова обслужваща дейност“ за склад за селскостопанска продукция.

 1. Заявление от „АК СИ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 73242.69.17  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствени и складови дейности и ООД“ за изграждане на склад за промишлени стоки и база за съхранение и ремонт на селскостопанска техника.

 1. Разрешение на ЕТ “Димитър Василев 94“ за изработването на ПУП – Парцеларен план за изграждане на абонатно отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“ в района на община „Марица“, област Пловдив“ с цел осигуряване на по-високо качества на предлаганите електронни услуги и обезпечаване на тяхната надеждност.
 2. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №11845.16.8, масив 16 в местността ”Када пара“ по кадастралната карта на с.Войводиново, община „Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 427-Смф /Смесена многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 3. Предложение от кмета на община Марица за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 126-Псп (Складово- производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност “Стар беглик“, община „Марица“, област Пловдив.
 4. Предложение за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо изменение на структурна единица 511- Жм /жилищна устройствена зона / с ПИ№66915.18.121; ПИ№66915.18.122; ПИ№66915.18.123; ПИ№66915.18.124; ПИ№66915.18.125 и ПИ№66915.18.126 в масив 18 и местност ”Вардалите” по кадастралната карта на с.Скутаре, община „Марица”, Пловдивска област.
 5. Предложение от В. Г. Г. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (Смесена многофункционална устройствена зона) по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, община „Марица“, област Пловдив.
 6. Предложение от А. З. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 425-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 11845.5.7 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Крушака“, Община „Марица“, област Пловдив.
 7. Предложение от Д. Я. К. и А. З. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственици на поземлен имот № 66915.32.2 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “Папаз тепе“, Община „Марица“, област Пловдив.
 8. Предложение от З. К. А. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 606-Псп (Складово-производствена устройствена зона) по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, местност “Автойски път“, община „Марица“, област Пловдив.
 9. Предложение от „АДИНОЛ ПЛОВДИВ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 11845.35.10 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Дим пара“, Община „Марица“, област Пловдив.
 10. Предложение от „РАЯ ОРЕХОВО“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 11845.35.11 по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Дим пара“, Община „Марица“, област Пловдив.
 11. Предложение от „ЮНИОН СГД“ ООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 315-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 29235.3.1 по кадастралната карта на с.Желязно, местност “Дългите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 12. Предложение от „ЮНИОН СГД“ ООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 315-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 29235.3.2 по кадастралната карта на с.Желязно, местност “Дългите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 13. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за довеждащ път и техническа инфраструктура за имот с идентификатор 11845.28.30  /стар номер 11845.28.12/ в землището на с.Войводиново- община Марица, за обект: „СКЛАД ЗА ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ  В УПИ 028030“- за търговски и почистващи дейности-масив 28- землище с.Войводиново, с обхват ПИ №№ 11845.28.25, 11845.27.50, 11845.28.17, землище с.Войводиново.
 14. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и План за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатори № 38950.40.141, № 38950.40.134, № 38950.40.148, № 38950.40.142, № 38950.40.136, № 38950.40.144, № 38950.40.146, № 38950.40.138, № 38950.40.50, № 38950.40.52, № 38950.40.53, № 38950.40.48, №38950.40.131 и № 38950.40.115 за транспортен достъп до, имоти с идентификатори 38950.40.140 и № 38950.40.145  в землището на с. Костиево, община „Марица“.
 15. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот №62858.19.619, масив19 в местността ”Кераните“ по кадастралната карта на с.Рогош, община „Марица”, Пловдивска област попадащ в структурна единица 528-Смф /Смесена многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 16. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.068 – МИГ – Община Марица М04 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
 17. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.068 – МИГ – Община Марица М04 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.- „ Чиста Марица“ ЕООД
 18. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 19. Отпускане на ежемесечна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства.
 20. Предложение за актуализация бюджета на община „Марица“ за 2019г.
 21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Трендафилова: ……………

Председател на ОбС “Марица”