На 18.05.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 18.05.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост/за стопанската 2021-2022г/, приети и утвърдени с Решение № 3, взето с протокол № 1 от 26.01.2021г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 3. Изменение на Решение № 128, взето с протокол № 5 от 20.04.2021 г.
 4. Изменение на Решение № 375, взето с протокол № 11 от 29.10.2020г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 5. Промяна в състава на Постоянната комисия по образование, култура, етноси и социални дейности и Постоянната комисия по бюджет и финанси
 6. Отмяна на решение № 230, взето с протокол № 9 от 28.05.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на М. В. М. и А. Е. Р., върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 7. Отмяна на решение № 122, взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на К. Й. М., върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.57.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево.
 8. Отмяна на решение № 231, взето с протокол № 9 от 28.05.2019 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на М. Г. Д. и Й. А. Д, върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.314 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 9. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията
 10. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 78080.501.1323 с площ 105 кв.м., включен в VІІ-501.1326-производствени и складови дейности, в кв.64а с.Царацово.
 11. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 69874.501.271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Продажба на ПИ № 69874.501.859, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 13. Продажба на ПИ № 78080.501.22, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.501.475 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 03839.501.383 с.Бенковски в полза на лица с установени жилищни нужди.
 16. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1916 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 17. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1781 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 18. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1914 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Скутаре/
 19. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.502.945 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 20. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.74 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 21. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.430 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Калековец/
 22. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.430 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Калековец/
 23. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост в с. Строево, община „Марица“ на Сдружение „ФК – Вихър с.Строево“
 24. Заявление от Д. Т. А. и Г. Й. Г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 03839.45.40 в м. „Младеница“ по кадастралната карта на с. Бенковски, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.
 25. Предложение от кмета на с. Строево за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 252-Жм (жилищна структурна единица/зона), във връзка с разширение на регулацията на с. Строево, с поземлени имоти с идентификатори 69874.132.1, 69874.132.2, 69874.132.3, 69874.132.7 и част от ПИ 69874.132.18 – полски път по кадастралната карта на с. Строево, местност „Капиница“,       Община „Марица“, област Пловдив.
 26. Предложение от И. Н. П. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 214-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 73242.21.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Адата“, Община „Марица“, област Пловдив.
 27. Заявление от И. И. Д. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Ганеви брести“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.23.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Складова база за промишлени стоки“.

 1. Заявление от В. А. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.36.32 в м. ”Годжуците” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
 2. Заявление от „МАКСКОМ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.105.420 и УПИ I-18,318,392- за складова и производствена база в м.”ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на нов урегулиран поземлен имот за „Складово-производствена база за велосипеди“.
 3. Разрешение изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план (ПП) в обхвата на част от поземлeн имот №110.310 в м.”Блатото” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област с начин на трайно ползване земеделска земя „нива“ за  промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно застрояване“ на основание чл. 50, ал.6 от ППЗСПЗЗ.
 4. Заявление от Н. М. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 69874.132.6 в м. ”Капиница” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
 5. Заявление от Д. Я. Б. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 47113.24.32 в м. ”Черните места” по кадастралната карта на с.Манолско Конаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.
 6. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІІ-29 в кв.3 /ПИ№61412.501.411/ и част от улично пространство между осови точки №26 и №10 /ПИ№61412.501.618/ по плана на с.Радиново, община Марица.
 7. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №11845.27.83, в землището на с.Войводиново, местност „Вельовица“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти с идентификатори 11845.28.56, 11845.28.15, 11845.28.16
 8. Предложение от А. Б. М. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 228-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 73242.613.13 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена“, Община „Марица“, област Пловдив.
 9. Заявление от Д. П. А. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 313 – Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Крислово, местност „Дермен узун“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти с идентификатори 39918.14.62, 39918.14.61 по кадастралната карта на с.Крислово, местност “Дермен узун“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление от А. Г. С. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.55.63 в м. ”Турланките” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.
 2. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Насърчаване за социално включване на лица в неравностойно положение от населените места на Община „Марица“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 3. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Идентифициране и активиране на икономически неактивни младежи от община „Марица““ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 4. Предоставяне на допълнителен временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Марица“ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., Операция  BG 05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ .
 5. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –ПЛОВДИВ“ АД на 26.05.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив , бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
 6. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на „ХЕРОС МАРИЦА“ АД на 17.06.2021 г. в 13,00 часа в конферентната зала на парк-хотел Санкт Петербург, находящ се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 97.
 7. Изменение на т. 6 от Решение № 223, взето с протокол № 10 от 28.05.19г.
 8. Отпускане на еднократна финансова помощ / П.Д.А./
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ /В.С.Д./
 10. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура /Д. Х.Х/.
 11. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура /И.А.М./.
 12. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021г.
 13. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021г./целева субсидия/
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”