На 18.05.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение на Решение № 172, взето с протокол № 5 от 11.04.23г. на Общински съвет „Марица“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2023 година”.
 3. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2023-2024 година), приети и утвърдени с Решение № 2, взето с протокол № 1 от 24.01.2023 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 4. Изменение на Решение № 274, взето с протокол № 9 от 27.08.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив за ПИ № 47086.501.1223 с.Маноле.
 5. Продажба на ПИ № 35300.503.868, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Калековец, област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 47113.11.104 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.1282 с.Царацово в полза на лица с установени жилищни нужди.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.1342 с.Царацово в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Откриване на процедура по извършване на разделяне на общински поземлен имот по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, части от който попадат в обхвата на ПУП – ПРЗ с цел разширение на Индустриален парк – “Въглеродно – неутрален индустриален парк Марица” , местност „Кривата нива“, землище с. Радиново, Община „Марица“-област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на части от общински поземлен имот от с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в имот с начин на трайно ползване „Нива“, както и собствеността на частите от имота от публична в частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 11. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 39918.10.68 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крислово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 12. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 39918.10.106, образуван от поземлен имот с идентификатор № 10.68 –публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крислово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-35/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 13. Обявяване на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 03839.501.1212.6 по кад. карта на с. Бенковски за публична общинска собственост.
 14. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 35300.503.1003 по кад.карта на с.Калековец.
 15. Заявление № 94-02-31/28.02.2023г. от С. Л. Н. за отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 11845.11.34 местност „Кара топрак“ по кадастралната карта на с. Войводиново  и отразяването му  в структурна единица Пп   / предимно производствена структурна зона /   и предложение за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на   структурна единица  422 – Смф  (смесена многофункционална  структурна единица/зона) включваща ПИ с идентификатор 11845.11.13, 11845.11.33, 11845.11.34, 11845.35 и част от ПИ с идентификатор 11845.11.25 – селскостопански път, землище с.Войводиново.
 16. Заявление от Н. Б. С. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 236 – Смф ( смесена многофункционална  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд , местност „Герена“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.68.4 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „ Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ .

 1. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на нова  физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 03839.36.305  в землището на с. Бенковски до нова кабелна шахта в ПИ 61412.15.176 в землището на с.Радиново.
 2. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на „КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО НА ФАСАДАТА НА ТП „9-ти км“ В ПИ 38950.45.528 ДО ГРТ В УПИ 45.534 – обществено обслужване В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. КОСТИЕВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 3. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на: „ Нова физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.428 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.418 в землището на с.Царацово“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 4. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на: „ Кабел СрН от съществуваща РУ 20kV на БКТП „ БМВ“ в УПИ 224.146 – автогараж до нов БКТП в УПИ 192 – производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и офис  в землището на с. Труд.“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 5. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на: „Нова физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 03839.33.24 до нова кабелна шахта до ПИ 03839.34.174 в землището на с. Бенковски“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 6. Заявление № 94-02-75/21.04.2023г. от К. Г. Ч. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.64 м. ”Кераните” по кадастралната карта на с. Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за         „ Производствени и складови дейности “.
 7. Заявление № 94-02-211/20.12.2022г. от „ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори  както следва:  № 03839.36.112 – частна общинска собственост и № 03839.36.157 – публична общинска собственост и  ПИ № 03839.36.55 с НТП : нива – частна собственост и ПИ № 03839.36.45 / съставляващ УПИ 36.45- шоурум за автоаксесоари автосервиз, произв. и скл. дейности  /  по КК на село Бенковски  и    м. ”Тузлите”, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ :  за ПИ с идентификатор 03839.36.55 и 03839.36.112 и част от ПИ с идентификатор 03839.36.157 по ЗОЗЗ , с цел  отреждане на общ урегулиран поземлен имот  за  „шоурум за автоаксесоари автосервиз, произв. и скл. дейности и производство на ел. енергия  “.
 8. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект за трасе на „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD Ф140, PN10, с дължина L=155,00м по път IV-ти клас, представляващ поземлен имот с идентификатор №73242.223.198, №73242.223.197 и по полски път, представляващ поземлен имот с идентификатор №73242.223.196, за захранване с вода за питейно – битови, противопожарни и производствени нужди на УПИ – 223.258, за обществено обслужване, производствена и складова дейност /ПИ с идентификатор №73242.223.258/ и УПИ – 223.260, за обществено обслужване, производствена и складова дейност /ПИ с идентификатор №73242.223.260/, по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-76/20.11.2007г., в землището на с. Труд, местност „Кошовете“, Община „Марица“, Област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 9. Заявление № 53-01-182/1//07.04.2023г. от „ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.62 м. ”Кривата нива” по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствени,  складови и обществено обслужващи дейности“.
 10. Заявление № 94-02-62/31.03.2023г. от И. Ц. С. и С. Ц. Х. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 17806.21.77   м. ”Бозалъка” по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“.
 11. Допускане за изработване проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ VІІІ-читалище, битов комбинат, услуги в кв.20 /ПИ№12019.501.50/ по регулационния план на с.Войсил,община Марица.
 12. Заявление с вх.№ 94-02-112/3//05.04.2023г. от С. А. Б. , И. С. Х. и С. И. П. с искане за включване в регулационните граници на село Бенковски на част от ПИ 03839.38.493  в землището на с. Бенковски.
 13. Предложение от М. А. С. и Е. И. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 242-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственици на поземлени имоти 73242.52.11, 73242.52.10, 73242.52.28, 73242.52.17, 73242.52.14 и 73242.52.16 и имот  с идентификатор 73242.52.21 – селскостопански път  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Ралчовица “, Община „Марица“, област Пловдив.
 14. Заявление от „АГРОГАЗ КОНСУЛТ“ ООД И ЗК „ЕДИНСТВО“ с.Костиево № 94-0240/14.03.2023г.  за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлени имоти с идентификатори № 38950.65.13, № 38950.65.12, № 38950.65.11, № 38950.65.10   и № 38950.65.9 по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област, с цел образуването на урегулирани поземлени имоти с отреждане „ Производствени и складови дейности и ОДО“.
 15. Заявление № 53-01-194/11.04.2023г. от „КАБИН СИСТЕМ ГРУП“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 38950.37.5   м. ”Пъреви места” по кадастралната карта на с. Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складова дейност, ООД“.
 16. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за промяна предназначението на част от полски път с ИД №61412.11.34 в път с трайна настилка, с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуван имот с идентификатор 11.41 /стар 61412.11.21/, по КК на с.Радиново, местност „Край село“, Община Марица, Област Пловдив- във връзка с процедура за промяна предназначението на земеделска земя.
 17. Приемане и одобряване на схеми за временно разполагане на „Маси за открито сервиране“ в ПИ 66915.502.1143, по КК с. Скутаре и в ПИ 66915.502.991, по КК на с. Скутаре, пред търговски обекти, намиращи се в УПИ IX-581, кв. 59, по плана на с. Скутаре и в УПИ Х-406, кв. 39, по плана на с. Скутаре, Община „Марица“.
 18. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на „Кафе машина и вендинг автомат“ в общинския УПИ Х-502.994, зеленина и спорт, кв. 26, по плана на с. Костиево, Община „Марица“.
 19. Във връзка с писмо от дирекция „Общинска собственост“ № ВД-169/25.04.23 е необходимо да се проведе процедура по промяна трайно предназначение на територията на поземлени имоти с идентификатори по КК на с. Калековец.
 20. Заявление с вх. № 94-01-471/28.04.23г. от Р. В. Л., В. Р. Л. и И. Р. Л. с искане за включване в регулационните граници на с. Царацово на ПИ с идентификатори 78080.501.1334, 78080.501.1335, 78080.501.1336, 78080.501.420, 78080.501.482 и 78080.501.382 по КК на с. Царацово.
 21. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Марица за периода 2023-2024г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Марица за 2023г.
 22. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – община „Марица” за 2023г.
 23. Преобразуване на ОУ „Георги Бенковски”, с. Бенковски в средно училище.
 24. Отпускане на средства на църковното настоятелство при храм „Рождество Богородично“ с. Крислово
 25. Промяна на приетите разчети във връзка с бюджетните отношения и разплащания на Община „Марица” през 2023 г. до приемане на бюджета на Община „Марица“ за 2023 г.
 26. Допълнителни възнаграждения на председател на Общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 27. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Войводиново/
 28. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Царацово/
 29. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Царацово/
 30. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Трилистник/
 31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”