На 18.07.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

         ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2019-2020 година), приети и утвърдени с Решениe № 10, взето с протокол № 3 от 05.02.2019 г., изм. с Решение № 88,  взето с протокол № 6 от 21.03.2019 г., изм. с Решение № 256,  взето с протокол № 11 от 25.06.2019 г.  на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 3. Отмяна на решение № 110, взето с протокол № 4 от 06.03.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Д. Б. Ч. върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1781 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 4. Изменение на Решение № 347, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 5. Изменение на Решение № 348, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 6. Изменение на Решение № 349, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 7. Изменение на Решение № 350, взето с протокол № 14 от 19.12.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.98 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.103 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.104 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.132 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.923 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Продажба на ПИ № 17806.501.571, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 14. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 69874.501.865 с. Строево.
 15. Предложение от Й. П. и Т. П. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (Жилищна устройствена зона) по кадастралната карта на с.Рогош, местност “Трънките“, община „Марица“, област Пловдив.
 16. Предложение от Е. Р. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 409-Соп (смесено обслужващо-производствена структурна единица/зона) като собственичка на поземлен имот по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Турланките“, Община „Марица“, област Пловдив.
 17. Предложение от А. Р. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот с идентификатор 11845.50.218 в м.“Исака“ по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Исака“, Община „Марица“, област Пловдив.
 18. Предложение от Т. С.Т. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 422-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като собственичка на поземлен имот по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Кара топрак“, Община „Марица“, област Пловдив.
 19. Предложение от А. Р. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 638-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот с идентификатор 11845.19.16 в м.“Када пара“ по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица“, област Пловдив.
 20. Предложение от Е. Р. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово производствена структурна единица/зона) като собственичка на поземлен имот по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 21. Предложение от З. А. Д. и Т. С. Т. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 410-Жм (жилищна структурна единица/зона) като собственици на поземлен имот по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Владимиров чифлик“, Община „Марица“, област Пловдив.
 22. Предложение от „ЕВРОНЕД“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 415-Псп (складово производствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот по кадастралната карта на с.Войводиново, местност “Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 23. Предложение от С. С. Д. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“ касаещо разширение на структурна единици 427-смф/смесена многофункционална зона/ по кадастралната карта на с. Войводиново, местност „Када пара“, община „Марица“, област Пловдив.
 24. Предложение от Д. М. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ касаещо резширение на структурна единица 183-Жм/жилищна структурна единица/зона/ по кадастралната карта на с. Царацово, местност „Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив за жилищно строителство.
 25. Предложение от Г. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 234-Смф /смесена многофункционална структурна единица/зона/ по кадастралната карта на с. Труд, местност „Герена“, Община „Марица“, област Пловдив за жилищно строителство.
 26. Отпускане на еднократна помощ под формата на средства за лечение.
 27. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2018 год.
 28. Даване на съгласие за приемане на дарение.
 29. Допълнителни възнаграждения на председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 30. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2019г.
 31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………/п/………

Председател на ОбС “Марица”