На 19.07.2022 г. /вторник/ от 09:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Заявление от „БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2 „ООД № 94-02-107/18.07.2022г. за издаване на разрешение за изработване на специализиран ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата  на  имоти  с номера :

частна собственост :  № 61412.18.194, 18.130, 18.165, 18.34, 18.171, 18.174, 18.175, 18.100, 18.103, 18.39, 18.182, 18.122, 18.43, 18.123, 18.124, 18.125, 18.126, 18.159, 18.160, 18.95, 18.96, 18.97

общинска собственост :  № 61412.18.81 , 18.40, 18.38, 18.42, 18.84, 18.45, 18.30,18.29, 18.28, 18.48, 18.88 и части от имоти с номера №  61412.18.78 , 18.79, 18.80, 18.82, 18.83, 18.85 и 18.86 имота собственост на църквата : № 61412.18.41 и 18.44, с цел обособяването на ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – „ ВЪГЛЕРОДНО-НЕУТРАЛЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МАРИЦА“

  1. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2022 г.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”