На 20.02.2020 г. /четвъртък / от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
 2. Приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община „Марица”.
 3. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 10.03.2020 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
 4. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 5. Отмяна на решение № 147, взето с протокол № 11 от 29.09.2010 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на С. Д. А. от с. Войсил върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.677 по кадастралната карта и кадастралните регистри на сВойсил.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1186 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1187 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1196 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1203 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1206 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1211 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1213 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1220 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4174  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4175  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4176  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4177  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4179  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4180  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4181  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4182  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4135, сграда с идент.62858.501.4135.1, сграда с идент. 62858.501.4135.2 и сграда с идент. 62858.501.4135.3, построени в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4137  и сграда с идент. 62858.501.4137.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 24. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4139  и сграда с идент. 62858.501.4139.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 25. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4140  и сграда с идент. 62858.501.4140.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 26. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4142  и сграда с идент. 62858.501.4142.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 27. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4165  и сграда с идент. 62858.501.4165.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 28. Отстъпване на безвъзмездно право на ползване на помещение, частна общинска собственост в полза на „ЧИСТА Марица“ ЕООД.
 29. Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот № 47113.502.140 и сградите, построени в имота с идентификатори № 47113.502.140: № 47113.502.140.3 и № 47113.502.140.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/ 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 30. Продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), чрез търг с явно наддаване.
 31. Предложение от Е. Р. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 196-Смф (смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 78080.23.6 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Ганеви брести“, Община „Марица“, област Пловдив.
 32. Заявление № 94-02-169/04.12.2019г. от Р. Г. В., В. Г. В. , Й.П.Т., П. П. П., М. П. Б.и Г. П. П. за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн имот с идентификатор № 66915.33.30 в м.”Голям гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : Жилищно застрояване“.
 33. Предложение от И. П. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 260-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот № 73242.44.11 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Висината“, Община „Марица“, област Пловдив.
 34. Заявление от Р.Р. Д. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 252-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Строево, местност „Костадинова могила“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор  № 69874.61.13  по кадастралната карта на с.Строево, местност “Костадинова могила“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.

 1. Предложение от И. Н. М. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 219-Смф (Смесена-многофункционална устройствена зона) с ПИ № 73242.101.38 и част от ПИ № 73242.101.72  по кадастралната карта на с.Труд, местност “Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на обекти в ПИ 35300.502.493, по кадастралната карта на с. Калековец, във връзка с искане с вх. № 94-01-966/ 20.12.2019 г. на Ели Георгиева Мъмърска- управител на ЕТ „Ели Георгиева-2012“.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”