На 20.04.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община „Марица“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 3. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“
 4. Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на сграда с предназначение жилищна сграда с идентификатор № 62858.501.622.1, със ЗП 204 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот № 62858.501.622 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени на с.Рогош, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК-София
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.48.1 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.320 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Продажба на ПИ № 17806.501.1441, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 8. Продажба на ПИ № 17806.501.1442, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 9. Продажба на ПИ № 17806.501.1673, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 17806.501.1674, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 11. Продажба на ПИ № 17806.501.1675, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 12. Продажба на ПИ № 17806.501.1676, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 13. Предоставяне безвъзмездно за управление на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 на Народно читалище „Светлина-1929” – с. Труд
 14. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществените отношения по реда на чл. 15, ал,3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията./А.И.М/
 15. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.338 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.51.339 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 17. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 21169.8.25 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-16/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Вендинг автомат за кафе”.
 19. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 78080.501.436.1, разположена в ПИ № 501.436 по ККиКР на с. Царацово, Община “Марица” – област Пловдив, публична общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски кабинет /.
 • Предложение от „КОДАГ“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план, касаещо промяна на част от структурна единица 415-Псп като разширение на структурна единица 419-Жм, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117-частни имоти и част от поземлен имот с идентификатор 11845.27.50-общински полски път, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, във връзка с промяна на отреждането от „производствена и складова дейност-складове за съхранение на селскостопанска продукция“ в „за жилищно строителство“.
 1. Заявление от С. А. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.62.5 в м. ”ВЛАДИМИРОВ ЧИФЛИК” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство и ООД“.
 2. Заявление от С. З. Д. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 185-Жм ( жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Долни ливади“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.52.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Долни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление от В. И. Л. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 184-Жм ( жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Керемедчийката“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.47.12 по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Керемедчийката“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление от „АНКИТА“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.81.15 в м. ”РАДИНОВСКИ ГЕРЕН” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлени имоти за „Обществено обслужващи, производствени и складови дейности“.
 2. Заявление № 94-01-216/1//17.03.2020г. от П. Д. П. за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 61412.11.21 в м.”Край село” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Жилищно строителство и обществено обслужваща дейност“.
 3. Заявление № 94-02-32/11.03.2021г. от „ИЗМИР ЛОГИСТИК“ ЕООД за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 35300.10.65 в м.”ГРЕЗЕН” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Обществено обслужваща и складова дейност“.
 4. Предложение от К. Т. Б. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 649-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 35300.16.105 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Свети Атанас“, Община „Марица“, област Пловдив.
 5. Предложение от С. С. Ц. и В. Р. Ц. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 518-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот с идентификатор 62858.18.82 в м.“АВРАМИЦА“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица“, област Пловдив.
 6. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 78080.501.934 – зеленина и ПИ с идентификатор 78080.501.815 / съставляващ УПИ III – църква кв. 47 по действащия кадастрално регулационен план на с.Царацово / по КК на село Царацово.
 7. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори №78080.85.296 и 78080.85.297, в землището на с. Царацово, местност „Две Могили“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 78080.84.14
 8. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/ ІІІ-831; VІІІ-832 И V-833 В КВ.82 И ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ №205 И №207 /ПИ№17806.501.1265/ ПО ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЩИНА МАРИЦА.
 9. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №62858.501.2336 С НАЧИН ЗА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ /НТП/-ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.РОГОШ, ОБЩИНА“ МАРИЦА“.
 10. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Стелажи за продажба на зеленчуци и маса за кантар и касов апарат“ в ПИ 35300.503.820, по КК на с. Калековец, пред УПИ XIX-508, от кв.54, по плана на с. Калековец, Община „Марица“.
 11. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Хладилни витрини и стелаж за зеленчуци“ в ПИ 35300.502.996, по КК на с. Калековец, към действащ търговски обект: „Магазин за хранителни стоки, риба и рибни продукти“, намиращ се в УПИ V-460, от кв.50, по плана на с. Калековец, Община „Марица“.
 12. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Хладилни витрини, автомат за студени и топли напитки и маса за открито сервиране тип „щъркел“ в ПИ 61412.501.617, по КК на с. Радиново, пред действащ търговски обект: „Магазин за хранителни стоки“, намиращ се в УПИ IX-138, от кв.11, по плана на с. Радиново, Община „Марица“.
 13. Именуване на улица в с. Костиево.
 14. Приемане Доклад за последваща оценка за изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ – програмен период 2014-2020 година.
 15. Приемане ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ /ПИРО – Марица 2021-2027 г./.
 16. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на Община „Марица“ 2015-2020 за 2020г.
 17. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 18. Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в община „Марица“.
 19. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Войсил/
 20. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Калековец/
 21. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване./с. Калековец/
 22. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение./с. Войводиново/
 23. Бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. на Община „Марица“.
 24. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021г.
 25. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател