На 20.09.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 535, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 4. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 536, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 5. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 541, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 6. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 542, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 7. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 543, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 17806.26.59 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 61412.22.61 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Радиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.150.1 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 73242.150.2 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.89 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 13. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 87669.2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 14. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.98, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 15. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.99, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.100, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.101, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 18. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.102, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 19. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.103, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 20. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.104, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 21. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.105, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84- публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 22. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 87669.2.106, образуван от поземлен имот с идентификатор № 2.84 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.07.2020 година.
 23. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори № 78080.501.1322 и 78080.501.1324 по кадастралната карта на с. Царацово.
 24. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2336 (номер по предходен план 0.336)- публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 09.06.2022 година.
 25. Даване съгласие за изработване проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване на ПИ№38950.502.939 в кв.30 по регулационния план на с.Костиево,община Марица.
 26. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2021 год.
 27. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение/А.А.Ч/
 28. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение/В.С.К/
 29. Отпускане на еднократна финансова помощ./П.Н.И/
 30. Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро-процедура./И.Г.Г/
 31. Отпускане на еднократна финансова помощ./Трилистник/
 32. Отпускане на еднократна финансова помощ./награда/
 33. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 34. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”