На 20.12.2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 20.12.2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

 ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Отмяна на Решение № 496, взето с протокол № 13 от 23.11.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив, с което е допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ – план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на УПИ Х-озеленяване в кв.91 по регулационния план на с.Граф Игнатиево,община Марица.
 3. Изменение на Решение № 120, взето с протокол № 6/ 21.03.2019 г. за учредяване право на строеж върху общински поземлен имот № 38950.57.101 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1145 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1146 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1147 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1148 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1149 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1150 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1151 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1152 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1153 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1154 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1155 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1158 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1159 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1161 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1162 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1163 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1164 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1165 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1166 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1167 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 24. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1207 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 25. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1208 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 26. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1209 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 27. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1210 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 28. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1211 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 29. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1214 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 30. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1215 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 31. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1216 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 32. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1217 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 33. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1218 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 34. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1214 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 35. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.18.19 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 12.11.2021 година.
 36. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 78080.53.2 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 37. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 38950.502.189 с площ 37 кв.м., включен в І-502.190-жил.стр., в кв.14 в с.Костиево.
 38. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 47086.49.76, образуван от поземлен имот с идентификатор № 47086.49.66 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 01.12.2021 г.
 39. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.17.167 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК,

последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 г.

 1. Предоставяне безвъзмездно за управление на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № 73242.501.528.1 на Народно читалище „Светлина-1929” – с. Труд
 2. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 61412.21.215 в с. Радиново, собственост на „ИНТЕРЛИНК ГРУП“ АД.
 3. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 47086.26.63 , № 47086.26.105 , № 47086.26.106 , № 47086.26.107, № 47086.26.108 , № 47086.26.109 , № 47086.26.110 , № 47086.26.111, № 47086.26.112, № 47086.26.113, № 47086.26.114 , № 47086.26.115  местност „Ясаците“ по кадастралната карта на с.Маноле и отразяването им  в структурна единица Жм – 622 / жилищна структурна зона /.
 4. Заявление от „ИВАН МАДЖАРОВ АУТО“ ЕООД за одобрение на проект за изменение  на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 219 – Смф ( смесена многофункционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд , местност „Гарваница“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на част от ПИ с идент. 73242.101.39 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Гарваница“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ  и обединяването му с УПИ 101.197 – произв. и склад. дейноси, ООД, търговска дейност  / ПИ 73242.101.197/ и образуването на нов УПИ с отреждане за „Произв. и склад. дейноси, ООД, търговска дейност  “.

 1. Заявление от „Русалов“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатор № 73242.32.17, № 73242.32.18 и № 73242.32.19 в м. ”Шумака” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 2. Заявление от „Пасо 2002“ ЕООД № 53-01-441/1/18.10.2021г. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 183 – Жм (жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Царацово, местност „Драганица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 78080.32.15 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Драганица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Жилищно строителство“.

 1. Заявление от „БИЛД ИНВЕСТ АГ“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.7.2 в м. ”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за  „Сгради с производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 2. Заявление № 53-01-499/19.11.2021г. от „Лидер -96“ ЕООД за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), на поземлен имот № 62858.19.60 и № 62858.19.201, м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ с цел разширение на УПИ 19.657 – производствени и складови дейности,ООД  / ПИ  с идентификатор 62858.19.657 по КК на село Рогош /,без промяна на отреждането, съгласно приложената скица предложение.
 3. Предложение от А. Г. П. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 518 – Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 62858.18.18 по кадастралната карта на с.Рогош местност “Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Предложение от Е. Р. Д. и Т. З. М. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 410-Жм (жилищна  структурна единица/зона), като собственици на поземлен имот с идентификатор 11845.45.10  по кадастралната карта на с. Войводиново ,  местност “Владимиров чифлик“, Община „Марица“, област Пловдив.
 5. Предложение от К. О. В. и Й. А. И. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 533-Жм (жилищна  структурна единица/зона), като собственици на поземлен имот с идентификатор 62858.36.10  по кадастралната карта на с. Рогош ,  местност “Годжуците“, Община „Марица“, област Пловдив.
 6. Предложение от „ТИМ ТРАНС“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 239-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 73242.224.40 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Кошовете“, Община „Марица“, област Пловдив.
 7. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на кабелна линиия от стълб №11 от ВМрНН, разположен в ПИ 62858.501.1018 по плана на с. Рогош до съществуващо електромерно табло ТЕПО монтирано на граница на ПИ №.66915.25.122 по кадастралната карта на с.Скутаре, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 8. Заявление с вх.№ 94-02-151/02.11.2021г. от „ДАЛЕКС ГРУП“ ООД с искане за включване в регулационните граници на село Желязно на УПИ 12.27-жил.стр., производствени и складови дейности,ООД и допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ XII-172 от кв.10 по плана на село Желязно и УПИ 12.27-жил.стр., производствени и складови дейности,ООД, землище село Желязно , с цел образуването на общ УПИ с отреждане производствени и складови дейности,ООД.
 9. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и заявление № 53-01-527/06.12.2021г от „СЕНСОР Д“ООД и „СЕНСОР С“ ООД за допускане изработване на проект за изменение на ПУП –ПРЗ в обхвата на УПИ 34.198- друг вид производствен или складов обект, УПИ 34.31 – друг вид производствен или складов обект, УПИ 34.30 – друг вид производствен или складов обект , ПИ 03839.165 частна собственост и части от общински имоти № 03839.34.173, № 03839.34.166 и № 03839.34.197 по КК на село Бенковски
 10. Одобряване на План-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община „Марица“ за 2022 г.

Запазване  размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 година, спрямо 2021 година.

 1. Предложение за актуализация и компенсирани промени по бюджета на община „Марица” за 2021 г.
 2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”