На 21.06.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Продажба на ПИ № 73122.501.17, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Трилистник, област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 35300.2.212 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Калековец, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Продажба на ПИ № 78080.501.1006, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царацово, област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот с идентификатор 47113.10.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007г. на Изпълнителният директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.721 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.728– частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.729– частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.730– частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.502.734– частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.106 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.108 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 13. Продажба на ПИ № 38950.501.112, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Костиево, област Пловдив.
 14. Продажба на дълготрайни материални активи (ДМА), чрез публичен търг.
 15. Изменение на Решение № 218, взето с протокол № 10 от 29.08.2017г., изменено с Решение № 231, взето с проткол № 8 от 21.07.20г. на Общински съвет „Марица“ – област Пловдив.
 16. Изменение на Решение № 301, взето с протокол № 12 от 18.07.2019 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 17. Изменение на Решение № 332, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 18. Изменение на Решение № 333, взето с протокол № 10 от 24.09.2020 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 19. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 74, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 20. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 76, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 21. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 77, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 22. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 78, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 23. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 79, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 24. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 80, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 25. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 81, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 26. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 82, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 27. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 83, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 28. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 84, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 29. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 85, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 30. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 86, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 31. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 87, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 32. Изменение на т.1 и т.2 на Решение № 88, взето с протокол № 2 от 24.02.2022 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 33. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.994 с.Царацово, област Пловдив.
 34. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.502.560 в полза на лица с установени жилищни нужди/Е.А.Ш./
 35. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.502.560 в полза на лица с установени жилищни нужди./Т.К.Г./
 36. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.34, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.475 /предишен идентификатор 38950.18.28/ – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 37. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.478, образуван от поземлен имот с идентификатор № 18.474 /предишен идентификатор № 38950.18.22/ – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 38. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 47113.502.30.1.4, разположена в ПИ № 47113.502.30.1 по ККиКР на с. Манолско Конаре, Община “Марица” – област Пловдив, публична общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски кабинет.
 39. Приемане на решение за предоставяне безвъзмездно право на ползване на поземлен имот № 11845.502.350 по КК и КР на с.Войводиново на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Войводиново.
 40. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на нова оптична кабелна мрежа от съществуваща кабелна шахта в ПИ 78080.94.273 в землището на с.Царацово до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 в землището на с. Царацово.
 41. Заявление № 94-02-67/11.05.2022г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатор № 73242.222.1 и № 73242.222.2  в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за образуване на урегулиран поземлен имот , с отреждане  за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 42. Заявление от „ЗЕ -5“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 38950.48.1, № 38950.65.302, № 38950.65.31, № 38950.65.32, № 38950.65.33, № 38950.65.34,         № 38950.65.35, № 38950.65.36, № 38950.65.37, № 38950.65.38, № 38950.65.39,           № 38950.65.40, № 38950.65.41, № 38950.65.42, № 38950.65.43, № 38950.65.44,           № 38950.65.45, № 38950.65.46, № 38950.65.47, № 38950.65.49,  № 38950.65.50,           № 38950.65.51, № 38950.65.52,  № 38950.65.56, № 38950.65.60 – общински имот , № 38950.65.298 – общински имот  № 38950.65.299, № 38950.65.303 – общински имот , № 38950.65.491 – общински имот  и  № 38950.49.487  по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за ПИ с идентификатор ПИ 38950.48.1, ПИ 38950.65.299 – общински имот, част от ПИ 38950.49.487 и част от ПИ 38950.65.491 –общински имот за отреждане на урегулирани поземлени имоти с отреждане „ Производствени и складови дейности“.
 43. Заявление с вх.№ 53-01-247/1/29.04.2022г. от „СК КОНСТРУКШЪН“ ООД с искане за включване в регулационните граници на село Скутаре на ПИ № 66915.12.413 , № 66915.12.414, №66915.12.415 и № 66915.12.416 и допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхвата на по горе описаните имоти землище село Скутаре , с цел образуването на общ УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“.
 44. Заявление № 94-02-75/25.05.2022г. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.24.47 м. „Чорбалъка” по кадастралната карта на с. Скутаре, община „Марица”, обл. Пловдив за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот „За производствена и складова дейност“.
 45. Заявление от „Мони-07“ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 38950.65.24, № 38950.65.25 и № 38950.65.27 по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти , с цел образуването на урегулиран поземлен имот с отреждане „ Производствени и складови дейности и ООД“.
 46. Заявление от „Васто“ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 66915.30.18, № 66915.30.19 и №66915.30.20 в м. ”Узун гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за            „ Обществено – обслужваща дейност“.
 47. Заявление № 94-02-74/23.05.2022г. от „ЕР ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.225.14 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 48. Заявление от „БУЛТЕКС 99“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатор № 73242.221.53 и № 73242.221.54 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 49. Приемане и одобряване на схема за определяне на терен за разполагане на „Пчелни кошери“ в поземлен имот с идентификатор 29235.21.45, по КК на с. Желязно, във връзка с докладна записка от Валентина Узунова – Кмет на с. Желязно.
 50. Даване съгласие за изменение на уличната регулация между ул.“Изгрев“ и ул.“Изток“ от о.т.145 до о.т.116 в кв.82 по плана на с.Рогош.
 51. Даване съгласие за изменение предназначението на УПИ ХІ-503.1003-за озеленяване в кв.75 по плана на с.Калековец.
 52. Даване съгласие за изменение уличната регулация между ул.“Цар Симеон“ и ул.“Сергей Румянцев“ в участъка между о.т.18, о.т.13 и о.т.12 по плана на с.Калековец.
 53. Даване на съгласие за промяна на уличната регулация на част от ул. „Хан Кубрат“ от о.т. 174 до о.т. 161 в кв. 70 по плана на с. Скутаре.
 54. Заявление № 53-01-280/09.05.2022г. от „БИЛДА ИНВЕСТ“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.221.38 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 55. Приемане на Програма за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община „Марица“ и План за действие по реализирането и.
 56. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „Споделени неформални практики в сферата на „Педагогиката на наследството“, с приложение в занаятите и представяне на културното наследство“ , с осигурено финансиране по “Програма „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027 г.
 57. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Да запазим миналото си, за да сме горди пред бъдещето“- Читалище с. Рогош.
 58. Вземане на решение за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на Община „Марица“.
 59. Финансиране на дейностите на СНЦ „Местна инициативна група-Община Марица“ по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
 60. Предложение за компенсирани промени относно финансирането на капиталови разходи със целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г.
 61. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение.
 62. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 63. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 64. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”