На 21.12.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 21.12.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Отмяна на Решение № 423, взето с протокол № 12 от 24.11.2020г.
 3. Отмяна на решение № 148, взето с протокол № 9 от 27.07.2011 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Р. Р. М., , върху общински урегулиран поземлен имот № 03839.501.383 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1925 и сгради с идентификатор 502.1925.1 и 502.1925.2 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 22.25 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1929 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1932 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.501.132 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.501.360 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.923 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.305 с.Динк в полза на лица с установени жилищни нужди.
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.334 с.Динк в полза на лица с установени жилищни нужди.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1928 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1930 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1931 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 69874.121.24-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Строево, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 17. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 12019.7.65 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица“ – област Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-83 от 05.12.2007г. на изпълнителния директор на АГКК – София.
 18. Заявление от „ЛИДЕР-96“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.19.42 в м.”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност и ООД“.
 19. Разрешение за изработване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за позмлен имот № 66915.33.111, масив 33 в местността „Голям гьол“ по кадастралната карта на с. Скутаре, община „Марица“, Пловдивска област, попадащ в структурна единица 517-Жм /Жилищна устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 20. Предложение от В. И. Л. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 184-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.47.12 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Керемедчийката“, Община „Марица“, област Пловдив.
 21. Предложение от С. З. Д. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 185-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.52.1 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Долни ливади“, Община „Марица“, област Пловдив.
 22. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛ НН ОТ БКТП „САТЕЛ“ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪЗДУШНА МРЕЖА НН ИЗВОД „А“ НА БКТП „САТЕЛ“  И ПОДМЯНА НА ПРОВОДНИКА И ЧАСТ ОТ СТЪЛБОВЕТЕ, ПО ПЛАНА НА с.ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 23. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ НОВ КРШ В ПИ 44.126 ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО , МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 44.149 – жилищно застрояване ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 24. Вземане на решение за предоставяне на нов публичен актив на оператора „В и К“ ЕООД гр.Пловдив за стопанисване, поддържане и експлоатация.
 25. Одобряване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план/ПП/ в обхвата на част от ПИ№78080.142.137-полски път и част от ПИ№78080.142.138-полски път със сменен статут на 1990кв.м за транспортен достъп до имот с идентификатор №78080.50.27 в масив 50, местност „Керемедчийката“ по кадастралната карта на с.Царацово.
 26. Одобряване на План-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община „Марица“ за 2021 г. 2. Запазване размера на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на предприятие и граждани за 2021година, спрямо 2020 година.
 27. „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 2020-2026г.“
 28. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево.“
 29. Кандидатстване на Община „Марица“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.,  Операция  BG 05FMOP001-001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ , с Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Марица“.
 30. Дарение на парични средства на СНЦ „Местна инициативна група – Община „Марица“.
 31. Изменение на Решение № 366, взето с протокол № 14 от 19.12.2017г. относно финансиране на дейностите на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 32. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Калековец/
 33. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Скутаре/
 34. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Граф Игнатиево/
 35. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства./с. Калековец/
 36. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2020 г.
 37. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2020г./2-ра/.
 38. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”