На 22.04.2019 г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изменение и допълнение на „Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“.
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2019 година”.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 03836.37.27 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Бенковски, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 38950.57.107 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.129 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.89 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.12.398 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.12.399 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.12.400 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.12.401 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1649 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на  поземлен имот  № 47113.502.723 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 47113.502.724 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 47113.502.725 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 47113.502.726 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 47113.502.727 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, област Пловдив.
 17. Продажба на ПИ № 11845.502.890, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Войводиново, област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 61412.15.42 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4154, сграда с идент. 62858.501.4154.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4155, сграда с идент. 62858.501.4155.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4156, сграда с идент. 62858.501.4156.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 62858.501.4158, сграда с идент. 62858.501.4158.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 23. Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физически лица.
 24. Отмяна на решение № 335, взето с протокол № 11 от 27.09.2016 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Магдалена Огнянова Ковачева от с. Калековец върху общински урегулиран поземлен имот № 35300.503.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец.
 25. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.360 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 26. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.397 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 27. Учредяване право на строеж върху общински урегулирани поземлени имоти в полза на лица с установени жилищни нужди.
 28. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 03839.37.26 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бенковски, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 29. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот № 61412.15.42 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед  № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 30. Заявление от Х. Л. Б., Б. А. Б. и М. П. С. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.53.68 и № 11845.53.70 в м.”Дуковица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на два урегулирани поземлени имоти за „Производство и съхранение на пчелни продукти“ и „Склад за търговия на едро с храни“.
 31. Заявление от А. З. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.54.256 в м. „Када пара“ по кадастралната карта на с. Войводиново, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за жилищно строителство.
 32. Заявление от „Галакси инвестмънт груп“ ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 03839.44.6 в м. „Алчака“ по кадастралната карта на с. Бенковски, Община „Марица“, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти за „производствена и складова дейност и ООД“.
 33. Приемане и одобряване на Схема за временно разполагане на „Млекомат“ в ПИ 03839.501.988, по КК на с. Бенковски, Община „Марица“ /попадащ в улична регулация/ пред търговски обект с идентификатор №03839.501.490.1, към търговки обекти №№03839.501.490.1 и 03839.501.490.2, по КК на с. Бенковски, Община „Марица“, във връзка със заявление с вх. №70-00-210/18.03.2019г. от ЕТ „ТЕДИ – Стоянка Николова“.
 34. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот № 38950.20.51 в местността ”Кошутките” по кадастралната карта на с.Костиево, община „Марица”, Пловдивска област като разширение на УПИ ІІ-20.74 и УПИ 20.75 попадащ в структурна единица 151-Псп /Складово-производствена устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 35. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на стационарен преместваем обект: „Навес за маси за открито сервиране към действащ обект: Ресторант – пицария“ в УПИ VIII – Общежитие и здравна служба, от кв.38, по плана на с. Царацово /ПИ 78080.501.436, по КК/, във връзка със заявление с вх. №53-01-90/03.04.2019г. от „КРЕПСИ“ ЕООД и решение №1 на Кметски съвет – с. Царацово, взето с протокол №1/05.02.2019г.
 36. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-816 в кв.34 и част от улично пространство между осови точки № 94, № 95 и № 366/част от ПИ № 501.1836 – улица „Ангел Кънчев“ и ПИ № 501.1838 –улица „Гладстон“ /по плана на с. Труд, Община „Марица“.
 37. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ I-озеленяване кв. 51 по действащия кадастрално регулационен план на с.Бенковски, представляващ поземлени имоти с идентификатори № 03839.501.543, № 03839.501.540, № 03839.501.541 и № 03839.501.542 по КК на село Бенковски, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти – за озеленяване и възлова станция.
 38. Предложение от кмета на с. Царацово за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 184-Жм /жилищна структурна единица/зона/ по кадастралната карта на с. Царацово, местност „Гълъбица“, Община „Марица“, област Пловдив за жилищно строителство.
 39. Заявление от „Респект Консулт“ ООД за издаване на разрешение изработване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 35300.12.116 в м. „Чорбалъка“ по кадастралната карта на с. Калековец, Община „Марица“, Пловдивска област, във връзка с провеждане за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се отрежда един урегулиран поземлен имот за „производствена и складова дейност за селскостопанска продукция“.
 40. Предоставяне на еднократна финансова помощ на деца сираци абитуриенти, без един или двама родители с постоянен адрес в Община „Марица“.
 41. Допълнителни възнаграждения на председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кметства.
 42. Предоставяне на средства на кметствата второстепенни разпоредители с бюджет.
 43. Предоставяне на средства на кметства второстепенните разпоредители с бюджет /с. Рогош и с. Царацово/.
 44. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица” за 2019 г.
 45. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”