На 22.11.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Отмяна на решение № 151, взето с протокол № 13 от 30.11.2006г. на Общински съвет „Марица“ – Пловдив за учредяване право на строеж на А. Б. А., върху общински урегулиран имот.
 2. Отмяна на решение № 174, взето с протокол № 8 от 31.07.2007г. на Общински съвет „Марица“ за учредяване право на строеж на И. Й. Н. от с. Маноле върху общински урегулиран поземлен имот XVI-836 от кв. 74 по ЗРП на с. Маноле, съответстващ на ПИ № 47086.502.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри.
 3. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 78080.501.1247, сграда с идент. 78080.501.1247.1 и сграда с идент.78080.501.1247.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 5. Прекратяване на съсобственост между общината и физически лица в ПИ № 38950.502.1279 с.Костиево.
 6. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелни обекти – части от нежилищна сграда в с. Рогош, община “Марица” – област Пловдив с цел използването им за фризьорски и козметични услуги.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.69 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.334 с.Динк в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 47113.11.98 /предишен идентификатор № 47113.11.17/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 09.10.2014 година.
 10. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 47113.11.103, образуван от поземлен имот с идентификатор № 11.98 /предишен идентификатор № 47113.11.17/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземлен имот 47113.11.98 от 09.10.2014 година.
 11. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на проектен ПИ № 47113.11.104, образуван от поземлен имот с идентификатор № 11.98 /предишен идентификатор № 47113.11.17/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземлен имот 47113.11.98 от 09.10.2014 година.
 12. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.22.128 /предишен идентификатор № 66915.22.26/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, част от който попада в обхвата на разработката на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, за отреждане на урегулирани поземлени имоти с. Скутаре, Община „Марица“-област Пловдив за „жилищно строителство“ и включване в ЗРП.
 13. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.17.42, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 14. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 87669.17.45, образуван от поземлен имот с идентификатор № 87669.17.39 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № № РД-18-63 от 19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 15. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на ПИ № 61412.13.77, образуван от поземлен имот с идентификатор № 13.46 – публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК- София.
 16. Предоставяне на полски пътища, собственост на Община „Марица“, включени в заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие“ по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за ползване, и в масивите за ползване на споразумения/разпределение за стопанската 2022/2023 година.
 17. Откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на части от общински поземлени имоти от с начин на трайно ползване „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в имоти с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, както и собствеността на имотите от частна в публична общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 03839.17.60 по кадастралната карта на с.Бенковски и отразяването му в структурна единица Тсп / складово производствени функции /.
 19. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе на: „Нова оптична кабелна мрежа от съществуваща шахта в ПИ 78080.94.273 до нова кабелна шахта в ПИ 78080.94.304 в землището на с. Царацово“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 20. Заявление № 94-02-181/02.11.2022г. от Т. Г. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 35300.6.145 и № 35300.6.39  в м. ”Джевизката” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на общ урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова, търговска и обществено обслужваща дейност – склад за промишлени стоки и офиси“.
 21. Заявление № 94-02-186 от 04.11.2022г. от Г. С. Д. и И. К. Д. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.222.18 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА“
 22. Заявление № 53-01-6364/20.10.2022г. от „АНДИ-Л“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 73242.224.28 в м. ”КОШОВЕТЕ” по кадастралната карта на с.Труд, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за  „Производствена и складова дейност“.
 23. Заявление № 94-02-158/06.10.2022г. от Н. Т. Т. и Б. Т. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.82.6   м. ”Радиновски герен” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складова и обществено обслужваща дейност“.
 24. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 78080.58.7 в м. ”Гълъбица” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за „ЗЕЛЕНИНА и СПОРТ“ –  „стадион“.
 25. Заявление от Г. С. Т. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 121-Жм ( жилищна  устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски , местност „Български гробища“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 03839.39.8 и № 03839.39.9 по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Български гробища“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващи земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство, производствена, складова и обществено обслужваща дейност“

 1. Заявление с вх.№ 94-02-157/06.10.2022г. от Д. П. А. и Е.М.А.и М. П. П. с искане за включване в регулационните граници на село Крислово на УПИ 14.69 – жил.стр. , УПИ 14.70 – жил.стр. , УПИ 14.71 – жил.стр. , УПИ 14.72 – жил.стр. , УПИ 14.73 – жил.стр. , УПИ 14.74 – жил.стр. , УПИ 14.75 – жил.стр. , УПИ 14.76 – жил.стр. , УПИ 14.77– жил.стр. , УПИ 14.78 – жил.стр. и улица тупик,  в землището на с.Крислово
 2. Заявление № 94-02-183/03.11.2022г. от Р. Г. Ф. и И. З. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 62858.34.24   м. ”Трънките” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 3. Заявление № 94-02-188/07.11.2022г. от Г. Б. М. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.23.51   м. ”Голям гьол” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулирани поземлени имоти  за  „Жилищно строителство“.
 4. Във връзка с писмо от дирекция „Общинска собственост“ № ВД-414/03.11.2022г. е необходимо да се проведе процедура по промяна трайно предназначение на територията на поземлени имоти с проектни идентификатори по КК на село Ясно поле.
 5. Упълномощаване на представител на Община Марица в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх. №АВК-03-10 от 03.11.2022г. на представителя на Общината в Общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 06.12.2022г.
 6. Предоставяне на еднократна финансова помощ по случай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
 7. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.09.2022г./за запознаване/
 8. Предложение за компенсирани промени относно финансиране на капиталови разходи със целева субсидия за капиталови разходи за 2022г.
 9. Дофинансиране дейността на Народно читалище „Виделина-1928г.“ с. Войводиново с 1000/хиляда/лева.
 10. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2022г.
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”