На 23.06.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 3. Продажба на ПИ № 69874.501.611, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Строево, област Пловдив.
 4. Продажба на ПИ № 17806.27.56, частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.
 5. Отмяна на решение № 394, взето с протокол № 11 от 18.10.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Г.Й. Н. и Р. Е. Н., върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле.
 6. Отмяна на решение № 218, взето с протокол № 7 от 07.07.2015г. на Общински съвет „Марица“ – Пловдив за учредяване право на строеж на И. Д. Д., върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.318 по кадастралната карта на кадастралните регистри на с. Маноле.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 73122.501.214 с.Трилистник за построяване на втора жилищна сграда.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.677 по КК на с. Войсил в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот с идентификатор 35300.503.851 по КК и КР на с. Калековец, за построяване на сграда „Работилница за производство и продажба на закуски и хлебни изделия“
 10. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.22 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-142/23.02.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив.
 11. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 38950.18.28 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 12. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за временно разполагане на стационарен преместваем обект “Кафе аперитив“, навес над маси за открито сервиране и химическа тоалетна в имот – публична общинска собственост с идентификатор № 35300.502.493 по КК и КР на с. Калековец, Община “Марица” – област Пловдив.
 13. Съгласие във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ V-културен дом (поземлен имот с идентификатор 38950.501.220) в кв. 23 и поземлен имот с идентификатор 38950.501.9018-улица по действащия кадастрално регулационен план на с.Костиево и кадастралната карта на с.Костиево, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане ООД.
 14. Заявление от „ИД ИНДЪСТРИ“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.7.25 в м.”Полук тарла” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужващи и складови дейности“.
 15. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 514-Жм (жилищно застрояване) в местност “Голям гьол“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица“, област Пловдив за разширение на регулацията, във връзка с провеждане на процедура по включване в строителните граници на ЗРП на поземлени имоти с идентификатори, 66915.23.37, 66915.23.46, 66915.23.47 и 66915.23.66 по кадастралната карта на с.Скутаре община „Марица“, област Пловдив.
 16. Разкриване на трета група за целодневна организация на обучение и една яслена група към ДГ „Весела”- с. Калековец, община Марица.
 17. Избор на членове за състава на комисията по чл.10, ал.1 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община МАРИЦА от квотата на Общински съвет-Марица
 18. Избор на членове за състава на комисията по чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община „Марица“ от квотата на Общински съвет-Марица
 19. Издаване на запис на заповед от Община „Марица“ в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0005-C01 от 20.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г за Проект „ Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на Община „Марица”, сключен между Община „Марица“ и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
 20. Закриване на второстепенни разпоредители с бюджет в Община „Марица“.

 

 1. Промяна на числеността и структурата на Дейност „Общинска администрация“ при Община „Марица“ – област Пловдив.
 2. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2020г.
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”