На 23.07.2021 г. /петък/ от 10:30 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица“-област Пловдив за 2021г.
  2. Изменение на Решение № 142, взето с протокол № 5 от 20.04.2021год. на Общински съвет „Марица“ относно издаване разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор № 62858.501.2336 с начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци с промяна предназначението „за жилищно застрояване“ по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област.
  3. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/- ХVІІ-502.1912-зеленина и детска площадка в кв.58 по регулационния план на с.Скутаре, община „Марица“..
  4. Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 12.08.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
  5. Упълномощаване на представител на Община Марица в общото събрание на „Асоциация по В и К“ – Пловдив и даване на мандат за начина на гласуване по отделните точки от предварително обявения дневен ред в писмо на Областния управител на Област Пловдив-изх.№АВК-02-65 от 15.07.2021г. на представителя на Общината в общото събрание на Асоциация по В и К – Пловдив, свикано на 25.08.2021г.
  6. Допълнителни възнаграждения на председател на общински съвет, кмет на община и кметове на кмества
  7. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2021г.
  8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”