На 23.08.2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ на територията на община „Марица“
 2. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 3. Отмяна на решение № 151, взето с протокол № 5 от 26.04.2016 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Н. Ю. Д. и С. И. А, върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 12019.501.621 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войсил, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.57.120  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.93  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.95  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 38950.502.993  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1247 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1255 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1137 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 21169.501.388 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Динк, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.672 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.51.338  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.51.339  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Продажба на ПИ № 66915.502.705, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Скутаре, област Пловдив.
 17. Продажба на ПИ № 29235.29.55, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.501.1193 и сграда с идент. 47086.501.1193.1, построена в имота, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица“- област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 47113.10.69 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Манолско Конаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-62/19.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК., последно изменение, засягащо поземления имот от 13.07.2021 г.
 20. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 17806.501.18 в полза на лица с установени жилищни нужди./В. С. Б /
 21. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 17806.501.380 в полза на лица с установени жилищни нужди. /Д. М. П. /
 22. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 12019.14.334 в с. Войсил, собственост на „ЕКО СТИЙМ 2017“ ЕООД.
 23. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на наследниците на Садрие Таксинова.
 24. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ /с. Войводиново/.
 25. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ / с. Скутаре/.
 26. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“ /с. Трилистник/.
 27. Предложение от И. К. Н. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 621-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 47086.13.71 по кадастралната карта на с.Маноле, местност “КАСПАРА“, Община „Марица“, област Пловдив.
 28. Предложение от П. Г. А. и С. А. Ч. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 514-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 66915.23.44 по кадастралната карта на с.Скутаре, местност “ГОЛЯМ ГЬОЛ“, Община „Марица“, област Пловдив.
 29. Заявление от И. Н. П. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 214 – Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Труд , местност „Адата“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73242.21.3 по кадастралната карта на с.Труд, местност „Адата“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Складова и обществено обслужваща дейност – складова база  и обслужващи административни сгради“.

 1. Заявление от Я. И. П. за разрешение за изработване проект на ПУП-План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.16.168 в м. „Када пара“ по кадастралната карта на с. Войводиново, Община „Марица“, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, за изграждане на обект: „ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ“.
 2. Заявление от Стоян Черкезов – Кмет на с.Войсил за разрешение изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлeн имот с идентификатор № 12019.14.304 в м.”Исака” по кадастралната карта на с.Войсил, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обекти: „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО“ и включването им в ЗРП
 3. ПУП-Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатори № 78080.85.296 и 78080.85.297, в землището на с. Царацово, местност „Две могили“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 78080.84.14.
 4. Предложение от К. Г. К. за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“ касаещо разширение на структурна единица 403 с устройствена зона Сп/складово-производствена устройствена зона с ПИ № 29235.4.56 – нива и част от ПИ № 29235.4.45-полски път ПИ № 29235.4.42-полски път и ПИ № 29235.10.22-полски път в местност „Мерата“ по кадастралната карта на с. Желязно, община „Марица“, област Пловдив.
 5. Заявление от „КОДАГ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”,  касаещо промяна на част от структурна единица 415-Псп като разширение на структурна единица 419-Жм, м. „Вельовица“ по кадастралната карта на с.Войводиново, във връзка с промяна на отреждането от „Производствена и складова дейност“ -Складове за съхранение на селскостопанска продукция“ в „за Жилищно строителство“

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура  в обхвата на поземлен имот с идентификатор 11845.26.116 и 11845.26.117  по кадастралната карта на с.Войводиново, местност „Вельовица“, Община „Марица“, област Пловдив, във връзка с промяна на отреждането от „Производствена и складова дейност“ -Складове за съхранение на селскостопанска продукция“ в „за Жилищно строителство“

 1. Заявление от С. С. Ц. и В. Р. Ц. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 518-Смф ( смесена много-функционална устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Рогош , местност „Аврамица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 62858.18.82 по кадастралната карта на с.Рогош, местност „Аврамица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство, обществено и делово обслужване“.

 1. Разрешение за изработване на проект на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот № 35300.14.138 в местност „До Кедерица“ по кадастралната карта на с. Калековец, община „Марица“, Пловдивска област попадащ в структурна единица 330-Смф/смесена многофункционална устройствена зона/ по Общ устройствен план на Общината и представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.
 2. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 419 с устройствена зона Жм/жилищна устройствена зона/ за ПИ № 11845.24.40-нива, ПИ № 11845.25.41-нива и части от ПИ № 11845,24,154-полски път и ПИ № 11845.25.30-полски път, разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, ПУП – План за улична регулация /ПУР/ и ПУП – Парцеларен план/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ № 11845.24.40 и ПИ № 11845.24.41 в масив 24, местност „Червенака“ по кадастралната карта на с. Войводиново, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 3. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 649 с устройствена зона Смф /Смесена многофункционална устройствена зона/ за ПИ № 35300.16.105 и част от ПИ№35300.16.64-полски път, разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за ПИ№35300.16.105 в масив 16, местност „Св.Атанас“ по кадастрална карта на с.Калековец, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 4. Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 190 с устройствена зона Псп/Складово-производствена устройствена зона/ за ПИ№78080.64.8, ПИ№78080.66.5 и част от ПИ№78080.66.222-полски път, разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ), ПУП – План за улична регулация (ПУР) и ПУП – Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за ПИ№78080.64.8 и ПИ№78080.66.5 в местност „Лисичи могили“ по кадастрална карта на с.Царацово, област Пловдив представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
 5. Вземане на решение за даване на съгласие и за разрешаване изработването на ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на ПИ 61412.17.162 на Община „Марица“, в обхвата на структурни единици 134 – Тп за „Пречиствателна станция за 4 000 е. ж. за отпадни води на с. Радиново и прилежащи терени и зелена екологична мрежа в масив 17 по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област и вземане на решение за даване на съгласие.
 6. Вземане на решение за даване на съгласие и за разрешаване за създаване на комисия за промяна на НТП и вид територия на ПИ 61412.18.198 -друг вид водно течение и ПИ № 61412.18.199- води и водни обекти, напоителен канал в полски път, изменение на ОУП на Община „Марица“, в обхвата на структурни единица 147-Смф (смесена многофункционална структурна единица) и Тп-133 (далекопереспективна структурна единица), масив 18 по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област и вземане на решение за даване на съгласие за промяна на НТП.
 7. Утвърждаване на паралелки под норматив, слята паралелка и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност в неспециализираните училища на територията на Община „Марица“ за учебната 2021/2022 година.
 8. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Костиево-къща/
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ./с. Костиево/
 10. Отпускане на еднократна финансова помощ /с. Маноле/
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение/с. Бенковски/
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение/Маноле/
 13. Отпускане на еднократна финансова помощ/Маноле/
 14. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.06.2021 г. /за запознаване/
 15. Информация за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейски съюз, сметки за чужди средства и отчет за състоянието на общински дълг на Община „Марица“ към 30.06.2021година.
 16. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Изграждане на три нови класни стаи в ОУ „Граф Н. Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, Община „Марица“
 17. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“.
 18. Предложения за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021 г.
 19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Пламен Петков: ………………

Зам.Председател на ОбС “Марица”