На 23.11.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

 ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2021-2022 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.                                                                                                                                                                                                                          /разпределение за стопанската 2021/2022 година.
 3. Предоставяне на полски пътища, собственост на Община „Марица“, включени в заповедта на директора на областна дирекция „Земеделие“ по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за ползване, и в масивите за ползване на споразумения/разпределение за стопанската 2021/2022 година.
 4. Отмяна на т. I. 2 от Решение № 463, взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г.
 5. Отмяна на решение № 57, взето с протокол № 3 от 25.02.2021 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на К. И. Т., върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре.
 6. Отмяна на решение № 455, взето с протокол № 13 от 21.12.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Д. Ф. А., върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.862 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47113.10.69 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Манолско Конаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.16.7 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Продажба на ПИ № 35300.503.423, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Калековец, област Пловдив.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.79 с.Динк, в полза на лица с установени жилищни нужди.
 12. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.377 с.Динк, в полза на лица с установени жилищни нужди.
 13. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 47086.22.312 в полза на лица с установени жилищни нужди / с. Маноле/.
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1914 в полза на лица с установени жилищни нужди /с. Скутаре/.
 15. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.26.41 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 16. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.613.32 /номер по предходен план 0.832/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.67 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 66915.22.126 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 12.10.2021 година.
 19. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.937 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 20. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.560 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 66915.12.348 в с. Скутаре.
 22. Дарение на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.934 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 23. Прехвърляне безвъзмездно на имоти публична общинска собственост в собственост на държавата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане и въвеждане в експлоатация от страна на надарения на обект „Рехабилитация на участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив- Бургас“
 24. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 341 – Ок (устройствена структурна единица/зона за курорт и допълващи функции), като собственици на поземлен имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив.
 25. Предложение за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица Псп – 605 (складово – производствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот № 87669.25.7  по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност “Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив.
 26. Заявление от „КОДАГ“ ЕООД № 53-01-461/ 27.10.2021 г. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо разширение на стрктурна единица 419- Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с. Войводиново, местност „Велъовица“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 11845.27.16 по кадастралната карта на с. Войводиново, местност „Велъовица“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление № 94-02-146/26.10.2021г. от „ЕВРОИНВЕСТ ИМОТИ“ЕООД, „САС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ЕООД, „ЕЛЕНА ПРОПЪРТИС“ и „РАТА АГРО“ООД за разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлeн  имот с идентификатор № 78080.66.227  в м.”Лисичи могили” по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица”, Пловдивска област, за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , за изграждането на обект : „Сгради за производствени и складови дейности  и ООД“.
 2. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Магазин за нехранителни стоки“ в УПИ VIII-Общежитие и здравна служба, кв.38, по плана на с. Царацово, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 3. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на: „Кафе автомат“ в ПИ 69874.501.1065, по КК на с. Строево, пред УПИ I-914-OOД, кв.36, по плана на с. Строево, Община „Марица“, във връзка с процедура по отдаване под наем на част от общински имот.
 4. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНИ ЛИНИИ Н.Н. ОТ ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБ ОТ ВМрНН № 1А4 В ПИ 61.45 ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА В УПИ 61.57 – жилищно застрояване ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ТРУД ЗА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И РАБОТИЛНИЦА ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА МЕБЕЛИ И ДОГРАМА по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 5. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА УПИ Х-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.91 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО,ОБЩИНА МАРИЦА.
 6. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД на 25.11.2021 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
 7. Изменение на Решение № 474, взето с протокол № 13 от 21.12.2020 г. относно удължаване срока на възстановяване на безлихвен заем, предоставен на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“
 8. Предоставяне на еднократна финансова помощ послучай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение /с. Царацово/.
 10. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение / с. Скутаре/.
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване/Е. А. А./
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване/В. Х. А./
 13. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване/Д. А. Р./
 14. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване/А. Т. А./
 15. Предложение за актуализация на бюджета на община „Марица“ за 2021 г.
 16. Предложение за компенсирани промени по бюджета на община „Марица“ за 2021 г.
 17. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.09.2021 год. /за запознаване/.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Пламен Петков: ………………

Зам. Председател на ОбС “Марица”