На 24.01.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

На 24.01.2023 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2022 година”.
 2. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2023-2024 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 3. Наемните цени за предоставяне под наем за земеделско ползване и за предоставяне под наем за стопански нужди за устройване на пчелини на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост на Община „Марица” – област Пловдив.
 4. Цените за арендно плащане при предоставяне под аренда за земеделско ползване на поземлени имоти или части от тях – общинска собственост за създаване и отглеждане на земеделски култури.
 5. “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
 6. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община „Марица“.
 7. Отмяна на т.7 от решение № 152, взето с протокол № 13 от 30.11.2006 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Жанета Илиева Георгиева, върху общински урегулиран поземлен имот.
 8. Дарение на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.900 – частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-4/22.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.502.460 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1935 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.89 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“  област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.
 12. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.90 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед             № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.
 13. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.18.184 – частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица“ област Пловдив, одобрени със Заповед             № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 30.11.2022 година.
 14. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 12019.15.589 /номер по предходен план 016589/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-83/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 15. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на ПИ № 62858.501.4298 по кад.карта на с.Рогош.
 16. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на ПИ № 03839.501.1194 по кад.карта на с.Бенковски.
 17. Учредяване на допълнително право на строеж за промяна по време на строителство на жилищна сграда върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.315 с.Динк, област Пловдив.
 18. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.1010 с.Царацово в полза на лица с установени жилищни нужди.
 19. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.1280 с.Царацово в полза на лица с установени жилищни нужди.
 20. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 78080.501.1341 с.Царацово в полза на лица с установени жилищни нужди.
 21. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен търг, за срок от 10/десет/ години на част от терен публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – банкомат в сградата на кметство с. Труд, община „Марица”, Област Пловдив.
 22. Вземане на решение за доброволно прилагане на плана за регулация и застрояване за УПИ ХV-68 в кв.16 по действащия регулационен план на с. Войсил, одобрен със Заповед № РД-09-52 от 1994 г. на кмета на Община „Марица“
 23. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за кабел СрН от съществуваща РУ 20kV на БКТП „ БМВ“ в УПИ 224.146 – автогараж до нов БКТП в УПИ 192 – производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност-бензиностанция, газстанция, магазин с кафе и офис  в землището на с. Труд.
 24. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за промяна предназначението на общински полски пътища с идентификатори ПИ 61412.18.89, 61412.18.90, част от 61412.18.52 /нов идент.18.339/, 61412.18.83, 61412.18.199 , 61412.18.92, 61412.18.184 по КК на с.Радиново и полски пътища с идентификатори 78080.80.295, 78080.80.296 по КК на с.Царацово в „територия за транспорт“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масив 18 , м. “Кривата нива“, землище с.Радиново и обособяване на Индустриален парк – „Въглеродно-неутрален индустриален парк „Марица“, землище с.Радиново, Община Марица.
 25. Заявление № 94-02-3 / 09.01.2023г. от А.Й.А. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 35300.15.44   м. ”Кедерица” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 26. Заявление № 94-02-2/17.12.2021г. от Н.Д.С. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 61412.11.31 в м. ”Край село” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“.
 27. Заявление № 94-02-1350 / 16.12.2022г. от Т.С.Л. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на част от поземлен имот с идентификатор № 66915.12.72   м. ”Герена” по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Жилищно строителство“.
 28. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 78080.51.334 , №78080.51.335 и № 78080.51.336 местност „Юртата“ по кадастралната карта на с.Царацово и отразяването им в структурна единица Жм – 646 / жилищна структурна зона /.
 29. Определяне второстепенните разпоредители с бюджет в Община „Марица”
 30. Определяне числеността на персонала по дейности в Община „Марица”
 31. Кандидатстване на Община „Марица“ по Процедура за директно предоставяне на средства № BG-RRP-4.025 – Инвестиция С4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, с Проект „Въвеждане на съвременни енергийно-ефективни мерки за улично осветление в Община „Марица“
 32. Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро процедура./с. Маноле/
 33. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Строево/
 34. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Скутаре/
 35. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение./с. Труд/
 36. Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2023 – 2025 год. и Годишния план за дейността на Звеното за вътрешен одит за 2023 год. /за запознаване/
 37. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода от 01.01.2022-31.12.2022г./за запознаване/.
 38. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”