На 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2021 година”.
 2. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2022-2023 година), приети и утвърдени с Решениe № 3, взето с протокол № 1 от 25.01.2022 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 66915.12.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скутаре, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР , засягащо поземления имот от 13.01.2022 година.
 4. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 61412.26.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 12.01.2022 година.
 5. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 78080.36.117, образуван от поземлен имот с идентификатор № 78080.36.112 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78 от 05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 03.01.2022 г.
 6. Откриване на процедура по извършване на разделяне на поземлен имот с идентификатор № 47086.50.122 /номер по предходен план: 620001/– частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 17.03.2014 година.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.313 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.501.314 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Динк/
 9. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе автомат ” в с. Строево.
 10. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години за временно разполагане на “Магазин за нехранителни стоки” в в УПИ VIII – Общежитие и здравна служба, кв.38, по плана на с. Царацово, съответстващ на ПИ – публична общинска собственост с идентификатор  № 78080.501.436  по КК на с. Царацово,  Община “Марица” – област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 12019.501.341.1, разположена в ПИ № 12019.501.341 по ККиКР на с. Войсил, Община “Марица” – област Пловдив, публична общинска собственост, с цел осъществяване на здравни услуги / зъболекарски кабинет /.
 12. Учредяване възмездно право на строеж на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – ЮГ” ЕАД, КЕЦ Раковски върху общински ПИ № 62858.501.4145 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, за изграждане на нов заместващ БКТП, с прилежаща сервитутна зона.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1168 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1169 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1170 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1171 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1172 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1173 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1174 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1175 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1176 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 22. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1177 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 23. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1178 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 24. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1179 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 25. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1180 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 26. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1181 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 27. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1182 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 28. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1183 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 29. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1184 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 30. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1185 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 31. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1186 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 32. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1187 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 33. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1188 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 34. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1189 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 35. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1190 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 36. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1191 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 37. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1192 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 38. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1193 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 39. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1194 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 40. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1195 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 41. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 11845.502.1196 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Войводиново, Община “Марица”- област Пловдив.
 42. Заявление № 94-02-17/01.02.2022г. от В. К. Х. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.52.23 и № 11845.52.24   м. ”Дуковица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“.
 43. Общински имот с идентификатор №66915.18.148 по КК на село Скутаре за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 66915.18.148 в м.“Вардалите“ по кадастралната карта на с.Скутаре, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Зеленина и спорт“.
 44. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) за трасе на „Уличен водопровод PE-HD Ф90/PN10 от В.7 до В.9 за ПИ 11845.23.21 в землище на с. Войводиново, м-ст „Исака“, Община Марица, Област Пловдив“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 45. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за уличен водопровод до поземлен имот с идентификатор №73122.20.36, преминаващ през поземлени имоти, общинска собственост: ПИ 73122.18.9, ПИ 73122.18.76, ПИ 73122.20.32, ПИ 73122.20.19 – всички с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, местност „Селската кория“, в землището на с. Трилистник, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи.
 46. Заявление № 53-01-73 / 09.02.2022г. от „ПЛОВДИВ ИНВЕСТ 77“ООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.10.22 и № 11845.10.23   м. ”Кара топрак” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена , складова и обществено – обслужваща дейност“.
 47. Предложение от Г. С. Т. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 121-Жм (жилищна структурна единица/зона) като собственик на поземлени имоти с идентификатор № 03839.39.6, № 03839.39.7 , № 03839.39.8 и № 03839.39.9  в  м. “Български гробища“ по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица“, област Пловдив.
 48. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез процедура BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с Проект „Реконструкция на ул. „Хан Аспарух“ в с. Калековец, Община Марица“
 49. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез процедура BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с Проект „Реконструкция на ул. „35-та“ в               с. Маноле, Община Марица“
 50. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез процедура BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с Проект „Реконструкция на ул. „Марица“ в с. Рогош, Община Марица“
 51. Предоставяне на отчет за дейността на МКБППМН през 2021г./за запознаване/.
 52. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”