На 24.09.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”.
 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”.
 3. Изготвяне на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове и свързаните с тази дейност услуги на територията на Община „Марица“.
 4. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 5. Изменение и допълнение на Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2020-2021 година), приети и утвърдени с Решениe № 2, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 6. Изменение на Решение № 285, взето с протокол № 9 ог 27.08.20г. на Общински съвет „Марица“, за продажба на поземлен имот № 62858.501.4152 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Отмяна на решение № 291, взето с протокол № 9 от 13.08.2018 г. на Общински съвет „Марица”-Пловдив за учредяване право на строеж на Й. Д. А. и А. М. Д., върху общински урегулиран поземлен имот № 12019.501.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войсил.
 8. Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физически лица в ПИ № 35300.502.57 с.Калековец.
 9. Вземане на решение за приемане на дарение на поземлен имот № 03839.36.317, с. Бенковски, собственост на „Грийндрайв“ ООД.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.22.18 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.4145  и сграда с идент. 62858.501.4145.1, построена в имота по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рогош, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 12. Продажба на № 87669.502.570 и сгради с идентификатори № 87669.502.570.1; № 87669.502.570.2; № 87669.502.570.3 и № 87669.502.570.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив.
 13. Продажба на № 87669.502.571 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле, област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.94 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 15. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.105 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.130 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 17. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.135 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.57.136 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 38950.502.4003 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Костиево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 20. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 38950.60.604, образуван от поземлен имот с идентификатор № 38950.60.600 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Костиево, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 21. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.501.4 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 22. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.501.5001 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 23. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 62858.19.29 по кадастралната карта на с.Рогош и включването му в структурна единица 527-Смф.
 24. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН ОТ ТНН НА БКТП „АВТО2“ ДО НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТЕПО, МОНТИРАНО ПРЕД ПИ 73242.45.6 4 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА“., по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 25. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – община „Марица“ за 2020г.
 26. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Представяне на традиционни техники за работа с естествени материали“.
 27. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Основен ремонт на вътрешната ел.инсталация в читалище „Васил Левски -1930“ в с. Бенковски в Община Марица“.
 28. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево“.
 29. Отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз и годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община „Марица” към 31.12.2019 год.
 30. Отпускане на финансова помощ за инвитро процедура.
 31. Отпускане на финансова помощ за карти за пътуване на ученици/с. Крислово/.
 32. Отпускане на финансова помощ за карти за пътуване на ученици/с. Граф Игнатиево/.
 33. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Бенковски/.
 34. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Ясно поле/.
 35. Отпускане на еднократна финансова помощ/с. Войсил/.
 36. Отпускане на еднократна финансова помощ /с. Маноле/.
 37. Отпускане на еднократна финансова помощ/с.Трилистник/.
 38. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”