На 24.11.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”.

На 24.11.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2020 година”.
 2. Продажба № 73122.501.600 и сгради с идентификатори 73122.501.600.1; 73122.501.600.2; 73122.501.600.3 и 501.600.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трилистник, област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 47086.49.76, образуван от поземлен имот с идентификатор №  49.66 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-37/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 4. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор  № 62858.27.65 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 15.10.2020 г.
 5. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 62858.25.87 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 15.10.2020 г.
 6. Откриване на процедура по промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор № 62858.26.80 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рогош, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-34/06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот от 15.10.2020 г.
 7. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 62858.501.4128 по КК на с. Рогош в полза на лица с установени жилищни нужди.
 8. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.502.1156 по КК на с. Войводиново в полза на лица с установени жилищни нужди.
 9. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.502.1157 по КК на с. Войводиново в полза на лица с установени жилищни нужди.
 10. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.502.1212 по КК на с. Войводиново в полза на лица с установени жилищни нужди.
 11. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 11845.502.1213 по КК на с. Войводиново в полза на лица с установени жилищни нужди.
 12. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, представляващи земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост на наследниците на Садрие Таксинова.
 13. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг за срок от 5 /пет/ години на самостоятелен обект – част от нежилищна сграда в с. Калековец, община “Марица” – област Пловдив.
 14. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект „ Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на Община „Марица”.
 15. Сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който община Марица да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Обновяване на уличната мрежа в населените места на Община Марица“
 16. Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Пробуда – 1927 г.“ – с. Калековец.
 17. Заявление от А. Л. К. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 69874.65.7 в м. ”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „изграждане на сгради с производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 18. Заявление от М. Г. Д. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 503-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Трилистник, местност „Динк Орман“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 73122.16.36 и част от 73122.16.31, 73122.16.76  и 73122.16.70 в м. ”Динк Орман” по кадастралната карта на с.Трилистник, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „жилищно строителство“.

 1. Заявление от К. Д. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 35300.6.72 в м. ”Блатото” по кадастралната карта на с.Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „изграждане на сгради с производствена и складова дейност“.
 2. Заявление от „АДЛЕР ИН“ ЕООД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 69874.65.14 в м. ”Граждански път” по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „изграждане на сгради с производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 3. Заявление от „С. Р. КАСЪКЛИЕВ“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово производствена устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Пръднев кладенец“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор 03839.33.10 и част от 03839.33.23 и 03839.33.24 в м. ”Пръднев кладенец” по кадастралната карта на с.Бенковски, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „изграждане на сгради с производствена и складова дейност и обществено обслужваща дейност“

 1. Предложение от К. А. П. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 189-Псп (складово-производствена структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 78080.60.2 по кадастралната карта на с.Царацово, местност “Долап тарла“, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Предложение от „ИРИ ТРАНС“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 332-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 35300.15.18 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кедерица“, Община „Марица“, област Пловдив.
 3. Предложение от „СИБОТА“ ЕООД за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо промяна на част от структурна единица 137-Тп и включването й към структурна единица 143-Жм (жилищна структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот 61412.27.5 по кадастралната карта на с.Радиново, местност “Банко“, Община „Марица“, област Пловдив.
 4. Издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) по заявление на „Х-Р“ ЕООД, в обхвата на поземлен имот с идентификатор 62858.19.46 в м. ”Кераните” по кадастралната карта на с.Рогош, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот за „склад промишлени и пакетирани стоки за търговия на едро“.
 5. Предоставяне на еднократна финансова помощ по случай коледните и новогодишните празници на деца и ученици, без един или двама родители и на деца до 18 години с увреждания.
 6. Уточнен бюджет на Община „Марица“ към 30.09.2020 год.  /за информация/.
 7. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение – /с. Войводиново./
 8. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение – /с. Ясно поле./
 9. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за лечение – /с. Скутаре/.
 10. Компенсирани промени в обектите, финансирани с целева субсидия за КР./актуализация/.
 11. Предложение за актуализация на бюджета на община „ Марица” за 2020 г.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”