На 25.01.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2022 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

 

ПРОЕКТ!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Изменение и допълнение на Решение № 550, взето с протокол № 14 от 20.12.2021 на Общински съвет „Марица“.
 3. Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2022-2023 година за общо и за индивидуално ползване от населението по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 4. Отмяна на решение № 387, взето с протокол № 11 от 29.10.2020 г. на Общински съвет „Марица”- Пловдив за учредяване право на строеж на Й. О. С., с постоянен адрес с. Динк, върху общински урегулиран поземлен имот № 21169.9.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Динк.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 73242.501.1255  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 73242.501.2828  по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Труд, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот  № 69874.121.24 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Строево, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-82/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 62858.501.2088 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Рогош, Община “Марица”- област Пловдив.
 9. Продажба на ПИ № 73122.501.114, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Трилистник, област Пловдив.
 10. Предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор № 17806.47.900 – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево, Община „Марица”- област Пловдив, с цел разширение на територията на летище „Граф Игнатиево“, Община „Марица“ – област Пловдив и изграждане на обекти на техническата инфраструктура на летището.
 11. Прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физически лица.
 12. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе автомат ” в с. Строево.
 13. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект: „ Кафе автомат ” в с. Труд.
 14. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран ПИ № 61412.501.730 в полза на лица с установени жилищни нужди./с. Радиново/
 15. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 38950.502.920 по КК на с. Костиево в полза на лица с установени жилищни нужди.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 47086.502.14 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 73242.180.25 /стар номер 0.441/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Труд, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-76 от 20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 18. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 11845.16.135 /стар номер 187, квартал 0/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР , засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 19. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 11845.34.6 / стар номер 148, квартал 0/ – публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Войводиново, Община „Марица” – област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-99/12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на ККиКР, засягащо поземления имот от 13.10.2020 година.
 20. “Тарифа за началния размер на наема за помещения и терени общинска собственост по категория на населените места в Община “Марица”, област Пловдив”, представляваща Приложение № 1 към Методика за определяне на началния размер на наемните цени за помещения и терени общинска собственост на Община “Марица” /Приета с Решение № 228, взето с протокол № 13 от 22.11.2012г. на ОбС “Марица”, изм. и доп. с Решение № 143, взето с протокол № 6 от 28.05.2013г. на ОбС “Марица”/.
 21. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Вендинг автомат ” в с. Калековец.
 22. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Кафе автомат” в с. Труд.
 23. Откриване на процедура по отдаване под наем, чрез публичен явен търг, за срок от 10 /десет/ години на част от oбщински имот, представляващ терен за разполагане на преместваем обект – „ Кафе автомат ” в с. Труд.
 24. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД“ към „Жилищна сграда – ново ниско свободно застрояване“ в ПИ с идентификатор 11845.42.13, УПИ 042013 – жил. строителство, местност „Турланките“, землище на с. Войводиново, Община „Марица“, Област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 25. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за уличен водопровод и улична канализация до поземлен имот с идентификатор №78080.66.227, местност „Лисичи могили“, по плана на с. Царацово, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи.
 26. Заявление № 94-02-169/10.12.2021г. от А. И. Б. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.52.13 в м. ”Дуковица” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“.
 27. Заявление № 94-02-175/17.12.2021г. от Николай Василев Павлов за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на  поземлен имот с идентификатор № 11845.21.55 в м. ”Златината” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“.
 28. Заявление № 94-02-176/17.12.2021г. от Р. Д. Т. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 11845.59.383 в м. ”Баш пара” по кадастралната карта на с.Войводиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Склад за земеделска техника, дърводелски цех, складова и производствена дейност“.
 29. Предложение от М. Д. К. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” касаещо разширение на структурна единица 178 -Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона) като собственик на поземлен имот с идентификатор 78080.90.7 в  м. “МЕКИШЕВИ ГЬОЛОВЕ“ по кадастралната карта на с.Царацово, Община „Марица“, област Пловдив.
 30. Заявление от Н. Г. Х. за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 38950.37.4 в м. ”Пъреви места” по кадастралната карта на с.Костиево, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за образуването на урегулиран поземлен имот с отреждане  за  „Складова дейност и обществено обслужваща дейност“.
 31. Заявление от М. К. Я. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 605-Псп (складово производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност „Лозята“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 87669.25.7 по кадастралната карта на с.Ясно поле, местност „Лозята“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Обществено обслужващи дейности- ТИР паркинг“.

 1. Предложение от Н. Б. С. за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица” , касаещо разширение на структурна единица 236-Смф (смесена многофункционална структурна единица/зона), като собственик на поземлен имот с идентификатор 73242.68.4 по кадастралната карта на с.Труд, местност “Герена “, Община „Марица“, област Пловдив.
 2. Заявление от К. Р. Р.– управител на „Райчев Строй“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 114 -Жм (жилищна устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Шишков герен“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 03839.24.1 по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Шишков герен“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.

 1. Заявление от К. Р. Р.– управител на „Райчев Строй“ ЕООД за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 129-Псп (складово производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Пръднев кладенец“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 03839.33.21 по кадастралната карта на с.Бенковски, местност „Пръднев кладенец“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Складова база за промишлени стоки“.

 1. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) част от комплексен проект на трасе на КАБЕЛНА ЛИНИЯ Н.Н. ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ МТП „КАТ“ В УПИ 01022 – за шоурум за хранителни стоки и промишлени стоки, скалдове и офиси ДО НОВO ЕЛЕКТРОМЕРНO ТАБЛO ТЕПО, МОНТИРАНO ПРЕД УПИ 12.70 – складова и обществено–обслужваща дейност ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА с.ВОЙВОДИНОВО по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.
 2. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за външно ел.захранване на поземлен имот с идентификатор №78080.66.227, местност „Лисичи могили“, по плана на с. Царацово, Община „Марица”, Област Пловдив, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за процедура по Закона за опазване на земеделските земи.
 3. Заявление от М. Д. Т. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 536-Жм (жилищна устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Скутаре, местност „Дикилиташ“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 66915.22.19 по кадастралната карта на с.Скуатре, местност „Дикилиташ“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Жилищно строителство“.

 1. Одобряване на проект на ПУП – Парцеларен план (ПП) за отклонение от разпределителен газапровод, извън урбанизираната територия на община Марица, землище на с.Царацово към обект „Газоснабдяване на община Марица“, Подобект:

„Отклонение от разпределителен газопровод, извън границата на урбанизираната територия на община Марица – клон 2 за захранване на ПИ 78080.88.334“ преминаващ през имоти по КК на с.Царацово , община Марица, област Пловдив, вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП.

 1. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп до имот 11845.46.20 /стар идентификатор 11845.46.16/, по КК на с. Войводиново, в обхвата на част от имот с идентификатор  47.50  с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  по КК на с. Войводиново и част от имот с идентификатор с 29235.28.54 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ по КК на с. Желязно, Община „Марица“, Област Пловдив.“
 2. ПУП – Парцеларен план за транспортен достъп и промяна предназначението на част от полски пътища – ПИ с ИД №№11845.7.16, 11845.7.35 и 11845.9.33 в път с трайна настилка, към обект: „ПУП-ПРЗ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ №11845.7.25, по КК на с.Войводиново, местност „Полук Тарла“, община Марица, област Пловдив.“
 3. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план в обхвата на ПИ с идентификатор №61412.14.32, в землището на с.Радиново“, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 61412.14.225 по КК на с.Радиново, Община Марица, Област Пловдив.“
 4. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА УПИ Х-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.91 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО,ОБЩИНА МАРИЦА.
 5. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА УПИ І-ЗЕЛЕНИНА В КВ.23 В КОЙТО Е ВКЮЧЕН ПИ № 66915.502.232 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.СКУТАРЕ,ОБЩИНА МАРИЦА.
 6. ДОПУСКАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН/ПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ПРЗ/ НА УПИ ХХV-ЗЕЛЕНИНА В КВ.58 /ПИ№66915.502.1273/ ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.СКУТАРЕ,ОБЩИНА МАРИЦА.
 7. Заявление от К. Г. К. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 403 Тсп (складово производствена устройствена единица/зона) по кадастралната карта на с.Желязно, местност „Мерата“, Община „Марица“.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 29235.4.56 по кадастралната карта на с.Желязно, местност „Мерата“, Община „Марица“, област Пловдив, представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност – Склад за промишлени стоки и склад за дървен материал“.

 1. Заявление от Ж. А. К. и Б. Н. К. за одобрение на проект за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на структурна единица 341 – Ок (устройствена структурна единица/зона за курорт и допълващи функции), като собственици на поземлен имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив.

Разрешение за изработване на ПУП – План за улична регулация (ПУР), ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура в част от поземлен имот с идентификатор 35300.3.66 по кадастралната карта на с.Калековец, местност “Кичуковите“, Община „Марица“, област Пловдив., представляващ земеделска земя за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ и отреждане на урегулиран поземлен имот за „Зона за отдих и рекреация“.

 1. Разрешение изработване на ПУП – Парцеларен план (ПП) на трасе за кабел НН от съществуващо ТНН на ТП “БГ шосе“ в УПИ 66.21 асфалтова база до ново електромерно табло ТЕПО Б+, монтирано пред ПИ 69874.66.16 по кадастралната карта на с. Строево.
 2. Заявление № 94-02-7 / 13.01.2022г. от „СИЕНИТ ИНВЕСТ“ АД за издаване на разрешение за изработване проект на ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 61412.15.179 в м. ”Шопови брести” по кадастралната карта на с.Радиново, Община „Марица”, Пловдивска област за процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ за отреждане на урегулиран поземлен имот  за  „Производствена и складова дейност“.
 3. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект Проект „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски “.
 4. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Проучване на Римски път“.
 5. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Изграждане на физкултурен салон в основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“.
 6. Кандидатстване на Община „Марица“ чрез процедура BG 06RDNP001-19.032 МИГ – Община Марица – Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с Проект „Реконструкция на пространството пред Културен дом с. Маноле, община „Марица“
 7. Кандидатстване на Община „Марица“ по Програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – „ЕРАЗЪМ+“ 2021-2027г.
 8. Приемане на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за 2022 г.
 9. Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет в Община „Марица“.
 10. Актуализиран стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2020-2022г./за запознаване/.
 11. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 12. Отпускане на еднократна финансова помощ за инвитро процедури.
 13. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на награда.
 14. Отчет за дейността на Общински съвет „Марица“ за периода – 01.01.2021г. -31.12.2021г.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”